The price consequences of diversification of regional development in Poland

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The price consequences of diversification of regional development in Poland
Tytuł równoległy: Cenowe konsekwencje zróżnicowania rozwoju regionalnego w Polsce
Autor: Przekota, Grzegorz; Lisowska, Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/2523
Date: 2019
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 48 (121) 2019, s. 77-87
Abstract: Potencjał gospodarczy poszczególnych regionów Polski jest różny. Każdy region charakteryzuje się indywidualną specyfiką. Wykorzystanie specyficznego charakteru danego regionu stanowi ważny element zarządzania krajem jako całością oraz poszczególnymi regionami. Występujące nierówności w rozwoju gospodarczym mogą być przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, jak chociażby migracja wewnętrzna czy marginalizacja regionalna. Nadmierne nierówności cenowe i dochodowe mogą w konsekwencji osłabiać wzrost gospodarczy całego kraju. Dla spójności całego państwa korzystne jest, aby dysproporcje pomiędzy poszczególnymi regionami nie były zbyt duże. W opracowaniu podjęto próbę określenia konsekwencji cenowych zróżnicowania rozwoju regionalnego w Polsce. W analizie korzystano ze współczynnika zmienności, współczynnika korelacji, współczynnika regresji i średniookresowego tempa. Zauważa się że poszczególne regiony różnią stopniem rozwoju, dynamiką wzrostu gospodarczego oraz poziomem wynagrodzeń. Natomiast znacznie mniej zróżnicowane są ceny.
Description: The economic potential of individual regions of Poland is different. Each region has its own individual specificity. Use of the specific nature of a given region is a significant element of managing the country as a whole and individual regions. Occurring imbalances in economic development may cause a lot of adverse conditions, such as internal migration or regional marginalisation. Excessive price and income disparities may consequently result in under mining the economic growth of the entire country. For reason of coherence of the whole country, it is beneficial if disproportions between given regions are not too large. This study focuses on an attempt to identify the price consequences of diversification of regional development in Poland. The analysis drew on coefficient of variation, correlation coefficient, regression coefficient and medium-term rate. It is noted that individual regions are different in terms of the dynamics of economic growth, degree of development and salary level. However, prices are much less diverse.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics