Fiscal and non-fiscal determinants behind the creation of new work places in the private sector: a review of chosen areas

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Milewska, Anna
dc.date.accessioned 2020-01-20T12:36:42Z
dc.date.available 2020-01-20T12:36:42Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 48 (121) 2019, s. 69-76 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2522
dc.identifier.uri https://doi.org/10.34739/zn.2019.48.07
dc.description.abstract W artykule tym autorka przyjęła za cel wskazanie fiskalnych i pozafiskalnych uwarunkowań związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym. Pomocne w realizacji tego celu było studium aktów prawnych i literatury a także pozostałe metody teoretyczne: analiza, synteza, porównanie, uogólnienie, metody wnioskowania indukcyjnego i dedukcyjnego. Wynikiem badań było wyodrębnienie danin publicznych mających znaczenie w określeniu kosztów zatrudnienia pracownika. Należą do nich przede wszystkim składki z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego oraz składka na Fundusz Pracy. Następnie ukazano specyfikę kapitału ludzkiego i społecznego, kompetencji pracowników, globalizacji i różnic pokoleniowych mających znaczenie dla obecnego rynku pracy. Wnioski z przeprowadzonych badań dowodzą, iż koszty zatrudnienia pracownika od kilku lat pozostają na względnie stabilnym poziomie (największe zmiany związane z podwyższeniem składki na ubezpieczenie rentowe miały miejsce w 2012 r.) Wyzwaniem staje się natomiast dostępność kadry, głównie pokolenia Y, która miałaby odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie rynkowe i to w perspektywie długoterminowej. pl
dc.description.abstract The author of this article presents fiscal and non-fiscal factors that determine the creation of new work places in the private sector. To help explain this topic it was important to study the legal acts and available literature as well as use of other qualitative theoretical methods such as: analysis, synthesis, comparison, generalization, deductive and inductive reasoning methods. This resulted in distinguishing public levies which are significant to determine the costs of employment. These costs mainly include contributions to the pension (retirement insurance, disability insurance premium and work accident insurance) as well as to the Labour Fund. In the following part the author presents the specifics of the human and social capital, employee’s competencies, globalisation and generational differences that impact the current job market. The outcome of this study concludes that employment costs have remained fairly stable for the last few years (the last major increase of employment contributions took place in 2012). Nonetheless, a growing scarcity of human resources, especially generation Y, has become the biggest challenge. en
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Kompetencje pl
dc.subject Koszt zatrudnienia pl
dc.subject Pokolenie Y pl
dc.subject Sektor prywatny pl
dc.subject Tworzenie miejsc pracy pl
dc.subject Competencies en
dc.subject Costs of employment en
dc.subject Generation Y en
dc.subject Job creation en
dc.subject Private sector en
dc.title Fiscal and non-fiscal determinants behind the creation of new work places in the private sector: a review of chosen areas en
dc.title.alternative Fiskalne i pozafiskalne determinanty tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym: przegląd wybranych obszarów pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics