The interdisciplinary character of talent management

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The interdisciplinary character of talent management
Tytuł równoległy: Interdyscyplinarny charakter zarządzania talentami
Autor: Sipa, Monika
URI: http://hdl.handle.net/11331/2518
Date: 2019
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 48 (121) 2019, s. 31-39
Abstract: Przyglądając się zachodzącym na rynku zmianom widoczne jest rosnące zainteresowanie badaniami z zakresu zarządzania talentami. Kryzys niedoboru talentów zauważalny jest wielu sektorach i regionach gospodarek świata, w związku z czym konieczne jest większe skupienie na tym właśnie problemie. Zarządzanie talentami jest jednak zagadnieniem bardzo złożonym. Podstawowym celem opracowania było określenia stopnia zainteresowania naukowców problematyką “zarządzania talentami” oraz identyfikacja obszarów tematycznych, w ramach których zagadnienie to jest dyskutowane. Aby osiągnąć założony cel, Autorka przy wykorzystaniu bibliometrii, dokonała analizy aktualnych trendów badawczych w wiodących publikacjach naukowych, dotyczących zarządzania talentami. Skupiono się na publikacjach indeksowanych w bazach danych SCOPUS i Web of Science.
Description: When looking at changes in the market, one can notice a growing interest in research on talent management. A talent shortage crisis is noticeable in many sectors and regions of world economies, thus it is necessary to focus more on that particular problem. However, talent management is a very complex issue. The main objective of the study was to determine the degree of scientists' interest in "talent management" and to identify the areas where the issue is discussed. To achieve the set objective, the Author using bibliometrics, analysed current research trends in leading scientific publications on talent management. The focus was on publications indexed in the SCOPUS and Web of Science databases.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics