Strategic maturity desiderata of corporate capabilities: model and its empirical verification

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Strategic maturity desiderata of corporate capabilities: model and its empirical verification
Tytuł równoległy: Dezyderaty dojrzałości strategicznej zdolności przedsiębiorstw: model i jego weryfikacja empiryczna
Autor: Nogalski, Bogdan; Niewiadomski, Przemysław
URI: http://hdl.handle.net/11331/2516
Date: 2019
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 48 (121) 2019, s. 5-17
Abstract: Przedmiotem badań niniejszego opracowania są dezyderaty dojrzałości strategicznej zdolności przedsiębiorstw wytwórczych działających w sektorze maszyn rolniczych. Fundamentalnym celem badań jest określenie poziomu dojrzałości parcjalnych (funkcjonalnych) stanowiących o strategicznej zdolności badanych przedsiębiorstw. Osiągnięcie celu głównego wymagało sformułowania i zrealizowania celów cząstkowych, którymi nakreślono: nominowanie dezyderatów determinujących dojrzałość strategiczną (kwerenda literatury), skompilowanie modelu badawczego w postaci arkusza oceny (eksploracja piśmiennictwa oraz badanie eksperckie) oraz rozpoznanie poziomu dojrzałości strategicznej wśród producentów sektora maszyn rolniczych (walidacja modelu teoretycznego). Rozważania zawarte w pracy są umiejscowione w naukach społecznych, a dokładniej – w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości.
Description: The subject of the research of this elaboration are strategic maturity desiderata of the corporate capability of manufacturing enterprises operating in the agricultural machinery sector. The vital goal of this study is to determine the level of partial (functional) maturities constituting the strategic capability of the investigated enterprises. Achieving the main objective required the formulation and implementation of partial goals, which were applied to outline: nomination of desiderata determining strategic maturity (literature query), compilation of the research model in the form of an assessment sheet (literature exploration and expert research) and recognition of the level of strategic maturity among manufacturers of the agricultural machinery sector (theoretical model validation). The considerations contained in the paper are embedded in social sciences, and more specifically; in the field of management and quality sciences.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics