Preparation of young people in Poland to operate in dangerous situations as an element of national security system

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Araucz-Boruc, Agnieszka
dc.date.accessioned 2019-10-22T12:12:34Z
dc.date.available 2019-10-22T12:12:34Z
dc.date.issued 2019-10-10
dc.identifier.citation De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (5) 2019, s. 144-154. pl
dc.identifier.issn 2450-5005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2398
dc.description Edukacja stanowi jedną z podstawowych dróg kształtowania bezpieczeństwa, od jej poziomu zależą wartości, postawy oraz wiadomości, świadomość ludzi, a także umiejętności niezbędne do zapobiegania i radzenia sobie w sytuacji zagrożeń. Działania informacyjne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom powinny zostać poparte poprzez odpowiednio przygotowaną edukację zwłaszcza dzieci i młodzieży, odgrywającą szczególną rolę w kształtowaniu bezpiecznych zachowań i postaw. Edukacja dla bezpieczeństwa młodzieży w Polsce jest ważnym i kompleksowym przedsięwzięciem angażującym władze państwowe, odpowiednie służby, organizacje oraz całe społeczeństwo. Dominuje przeświadczenie, że tylko ustawiczne i zakrojone na szeroką skalę działania angażujące całe społeczeństwo mogą przynieść oczekiwane rezultaty, a więc podniesienie poziomu świadomości obywateli w zakresie bezpieczeństwa. pl
dc.description.abstract Education is one of the basic ways of shaping security. Its level depends on values, attitudes and messages, people’s awareness as well as the skills necessary to prevent and deal with threats. Information activities in the field of counteracting threats should be supported by properly prepared education, especially for children and young people, which plays a special role in shaping safe behaviors and attitudes. Education for security of young people in Poland is an important and comprehensive undertaking involving state authorities, relevant services, organizations and the whole society. There is a conviction that only permanent and broad-based activities involving the whole society can bring the expected results, and thus raise the level of citizens’ awareness of security. en
dc.language.iso en pl
dc.publisher Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Defense education en
dc.subject Education for security en
dc.subject Threats en
dc.subject Youth en
dc.subject Edukacja dla bezpieczeństwa pl
dc.subject Młodzież pl
dc.subject Wychowanie obronne pl
dc.subject Zagrożenia pl
dc.title Preparation of young people in Poland to operate in dangerous situations as an element of national security system en
dc.title.alternative Przygotowanie młodzieży w Polsce do działania w sytuacji zagrożenia jako element systemu bezpieczeństwa narodowego pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics