Этические и правовые аспекты робототехники: европейский взгляд

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Этические и правовые аспекты робототехники: европейский взгляд
Tytuł równoległy: The ethical and legal aspects of robotics: the european perspective
Etyczne i prawne aspekty robotyki: perspektywa europejska
Autor: Vasilyev, Anton; Vasilyeva, Olga
URI: http://hdl.handle.net/11331/2395
Date: 2019-10-10
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (5) 2019, s. 113-120.
Abstract:
 
The article is devoted to a critical review of the European Parliament Resolution of February 16, 2017 on the regulations in the field of robotics. The authors analyze the approaches of the creators of the law in terms of perception of autonomous robots as subjects of law and pay attention to the legal liability for damage caused by robots. The authors conclude that the concept of robots as the subject of law and the possibility of endowing robots with artificial intelligence with the qualities of a legal or electronic entity are arguable. First of all, the legal personality of robots raises the problem of responsibility and protection of the rights of potential victims. The resolution of the European Parliament emphasizes the need for such a legal structure that will ensure the harmonization of the interests of developers and sellers of autonomous robots, users and victims – the imposition of liability on the manufacturer or liability insurance.
 
Artykuł poświęcony jest krytycznej analizie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie regulacji w dziedzinie robotyki. Autorzy analizują podejście twórców ustawy pod względem percepcji robotów autonomicznych jako podmiotów prawa i zwracają uwagę na odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez roboty. W artykule podsumowano, że koncepcja robotów jako podmiotów prawa oraz możliwość wyposażenia robotów w sztuczną inteligencję, a więc w cechy podmiotu prawnego jest dyskusyjna. Osobowość prawna powoduje problem odpowiedzialności i ochrony praw potencjalnych ofiar robotów. Rezolucja Parlamentu Europejskiego podkreśla potrzebę utworzenia struktury prawnej, która zapewni harmonizację interesów twórców i sprzedawców autonomicznych robotów, użytkowników i ofiar – nałożenie odpowiedzialności na producenta lub ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 
Description: Статья посвящена критическому обзору Резолюции Евро парламента от 16 февраля 2017 г. о регулировании отношений в сфере робототехники. Авторы анализируют подходы разработчиков законопроекта в части наделения автономных роботов качеством субъекта права и отмечают следование принципу осторожности в решении вопроса об ответственности за вред, причиненный роботами. В работе делается вывод о дискуссионном характере понятия субъект права и возможности наделения роботов с искусственным интеллектом качествами юридического или электронного лица. Прежде всего, правосубъектность роботов порождает проблему ответственности и защиты прав пострадавших. В резолюции Европарламента подчеркивается необходимость такой юридической конструкции, которая обеспечит гармонизацию интересов разработчиков и продавцов автономных роботов, пользователей и пострадавших –возложение ответственности на производителя либо страхование ответственности.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics