Локальные международные конфликты вусловиях глобализации и современная Россия

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Локальные международные конфликты вусловиях глобализации и современная Россия
Tytuł równoległy: Local international conflicts in the age of globalization and contemporary Russia
Lokalne konflikty międzynarodowe w dobie globalizacji a współczesna Rosja
Autor: Gavrilenkov, Aleksey
URI: http://hdl.handle.net/11331/2390
Date: 2019-10-10
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (5) 2019, s. 38-46.
Abstract:
 
The article discusses the relationship between the occurrence of international conflicts and the desire of states to implement their own geopolitical interests. The key factor in the emergence of conflicts is the concept of an inter-civilization clash by Samuel Huntington, where the role of states in the formation of the international system is the trigger for decision-making. The author states that in modern conditions Russia defends its interests, which should not be perceived by other actors of international relations as a threat, but as competition.
 
В статье рассматривается взаимосвязь между возникно вением ограниченных международных конфликтов и стремлением государств реализовать собственные геополитические интересы. В качестве ключевого фактора возникновения конфликтов рассматривается концепция межцивилизационного столкн овения Сэмюэля Хантингтона, где роль государств при формировании международной системы отношений является спусковым механизмом для принятия решений, в том числе, предполагающих игнорирование принципов международного права. Автор отстаивает точку зрения, что Россия в современных условиях также реализует свои интересы, что не должно восприниматься другие акторами международный отноше ний как угроза, а как конкуренция.
 
Description: Arytkuł prezentuje zależności między eskalacją konfliktów międzynarodowych i dążeniem państw do realizacji własnych interesów geopolitycznych. W roli kluczowego czynnika pojawienia się konfliktów rozpatrywana jest koncepcja zderzenia cywilizacji Samuela Huntingtona. W koncepcji tej istotna jest rola państw w kreowaniu systemu międzynarodowego, stanowiąca czynnik wyzwalający proces decyzyjny. Autor stoi na stanowisku, że współcześna Rosja broni swoich interesów, co nie powinno być odbierane przez pozostałych aktorów stosunków międzynarodowych jako zagrożenie, a przejaw rywalizacji.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics