Образ Польши в современных российских средствах массовой информации и его отражение в обыденном сознании российского студенчества

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Образ Польши в современных российских средствах массовой информации и его отражение в обыденном сознании российского студенчества
Tytuł równoległy: The image of Poland in modern russian mass media and among russian students
Obraz Polski we współczesnych rosyjskich środkach komunikacji masowej oraz wśród rosyjskich studentów
Autor: Gurkin, Alexander Borisovich; Skvorstov, Konstantin Nikolaevich
URI: http://hdl.handle.net/11331/2389
Date: 2019-10-10
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (5) 2019, s. 18-37.
Abstract:
 
В статье рассматривается образ Польши, поляков и российско-польских отношений, формируемый российскими СМИ в настоящее время. Чтобы проанализировать этот образ, авторами был рассмотрен ряд публикаций на данную тему, появившихся в российских изданиях в 2014–2018 гг. При этом невозможно было обойти стороной исторические причины российско-польских противоречий, начиная с раннего средневековья и заканчивая XX веком. Авторами оценивается актуальность исторического наследия для современной политики двух стран. Делается попытка определить влияние создаваемого в российских СМИ образа Польши на обыденное сознание учащейся молодежи России. Для этого был проведен опрос студентов первого курса Санкт-Петербургского технологического института. Результаты опроса и комментарии к ним приводятся в настоящей статье.
 
Artykuł poświęcony jest wizerunkowi Polski, Polaków oraz stosunkom polsko-rosyjskim, prezentowanym przez media rosyjskie w ciągu ostatnich lat. Aby zaprezentować ten obraz, autorzy przeanalizowali szereg publikacji, które ukazały się w latach 2014–2018. Jednocześnie nie można było zignorować historycznych przyczyn rosyjsko-polskich sprzeczności, poczynając od wczesnego średniowiecza, a kończąc na XX wieku. Autorzy podjęli również próbę określenia tego obrazu wśród rosyjskiej młodzieży. W tym celu przeprowadzono ankietę wśród studentów pierwszego roku Petersburskiego Państwowego Instytutu Technologicznego. Wyniki ankiety i komentarze przedstawiono w artykule.
 
Description: The article discusses the image of Poland, the Poles, and Russia-Poland relations, presented by the Russian mass media in recent years. To analyze this image, the authors reviewed a number of publications that appeared in Russian publications in 2014–2018. At the same time, it was necessary to recall the historical causes of the Russian-Polish contradictions, from the early Middle Ages to the 20th century. The authors assess the relevance of the historical heritage for the modern politics of the two countries and make an attempt to determine the influence of the image of Poland created in the Russian media on the everyday consciousness of the Russian students. For this, a survey of first-year students of the St. Petersburg State Technological Institute was conducted. The survey results and comments are provided in this article. / Artykuł poświęcony jest wizerunkowi Polski, Polaków oraz stosunkom polsko-rosyjskim, prezentowanym przez media rosyjskie w ciągu ostatnich lat. Aby zaprezentować ten obraz, autorzy przeanalizowali szereg publikacji, które ukazały się w latach 2014–2018. Jednocześnie nie można było zignorować historycznych przyczyn rosyjsko-polskich sprzeczności, poczynając od wczesnego średniowiecza, a kończąc na XX wieku. Autorzy podjęli również próbę określenia tego obrazu wśród rosyjskiej młodzieży. W tym celu przeprowadzono ankietę wśród studentów pierwszego roku Petersburskiego Państwowego Instytutu Technologicznego. Wyniki ankiety i komentarze przedstawiono w artykule.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics