Manager competencies in the area of human resources risk management

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Manager competencies in the area of human resources risk management
Tytuł równoległy: Kompetencje menedżerów w zakresie zarządzania ryzykiem personalnym
Autor: Bombiak, Edyta
URI: http://hdl.handle.net/11331/2385
Date: 2018
Źródło: International Journal of Contemporary Management. Vol. 17, no 3 (2018), s. 29-49
Abstract: Managing organisations in turbulent environments requires high quality competencies. In the knowledge economy, of all managerial skills, the role of human resources risk management skills is clearly growing. The reason is that each stage of human resource management pursued by managers may serve as a potential source of risk related to the need to take personnel-related decisions. Human resources risk is an inherent part of company operations, whereas the social sub-system is an indispensable, key factor for the smooth running of business entities. Therefore, HR risk should be managed, as any other risk type. The objective of this research was to carry out a diagnosis of manager competencies in the area of human resources risk management. The article was based on the analysis of literature and a diagnostic survey using a questionnaire survey. On the basis of the research conducted with the application of a diagnostic survey, it was concluded that although managers had a significant potential for the management of this specific risk type, it was not used to a full extent in all of the analysed organisations. Furthermore, the analysis showed that a barrier limiting effective human resources risk management oriented at generating an added value was created by negative attitudes, such as perceiving human resources risk mainly as a threat and striving to avoid it.
Description: Zarządzanie organizacjami w warunkach turbulentnego otoczenia stawia przed menedżerami wysokie wymagania kompetencyjne. W gospodarce opartej na wiedzy wśród wymaganych na stanowisku kierowniczym kompetencji wzrasta znaczenie umiejętności zarządzania ryzykiem personalnym. Każdy z etapów zarządzania zasobami ludzkimi realizowanego przez menedżerów stanowi bowiem potencjalne źródło ryzyka związanego z koniecznością podejmowania decyzji personalnych. Ryzyko personalne jest wpisane w działalność każdego podmiotu, w którym podsystem społeczny jest elementem niezbędnym i kluczowym dla jego funkcjonowania. Powinno być ono zatem przedmiotem zarządzania, tak jak inne rodzaje ryzyka. Celem podjętych przez autorkę badań była diagnoza kompetencji menedżerów w zakresie zarządzania ryzykiem personalnym. Artykuł został opracowany na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz wyników badań własnych przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Na podstawie badań przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego ustalono, że menedżerowie posiadają znaczny potencjał w zakresie zarządzania tym specyficznym rodzajem ryzyka, który jednak nie we wszystkich organizacjach jest w pełni wykorzystywany. Analizy wykazały ponadto, że barierę ograniczającą efektywne zarządzanie ryzykiem personalnym ukierunkowane na generowanie wartości dodanej stwarzają negatywne postawy menedżerów, znajdujące wyraz w postrzeganiu ryzyka personalnego przede wszystkim jako zagrożenia i dążeniu do jego unikania.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics