Measurement of the performance of an economy

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jílková, Eva
dc.contributor.author Skaličková, Jolana
dc.date.accessioned 2019-08-05T09:23:01Z
dc.date.available 2019-08-05T09:23:01Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 47 (120) 2019, s. 41-48 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2375
dc.description Powodzenie gospodarki krajowej oraz rozwój gospodarczy kraju oceniane są głównie na podstawie wskaźników ekonomicznych. Produkt Krajowy Brutto (PKB) jest najczęściej stosowanym wskaźnikiem na poziomie krajowym i regionalnym. Informacyjna moc PKB jest ograniczona, dlatego stosuje się alternatywne sposoby mierzenia rozwoju gospodarczego i dobrobytu. Do najbardziej znanych i dostępnych alternatywnych mierników rozwoju gospodarczego zalicza się Indeks Rozwoju Ludzkiego (HDI). Celem niniejszych badań jest wyjaśnienie czynników, które należy uwzględnić przy ocenie rozwoju gospodarczego i dobrobytu, w szczególności czynników społecznych i środowiskowych. Jednym z celów jest porównanie PKB i HDI w krajach V4. Bez względu na cykle gospodarcze i zmiany w PKB, między 2007 a 2017 rokiem w krajach V4 nastąpił stopniowy, niewielki wzrost HDI. pl
dc.description.abstract The success of a national economy and the economic development of a country are mainly assessed based on economic indicators. The Gross Domestic Product (GDP) is the most commonly used indicator at national and regional levels. The informational power of GDP is limited, so alternative ways of measuring economic development and well-being have begun to be used, of which the Human Development Index (HDI) is the best known and the most accessible. The aim of this research is to highlight the areas that are to be considered when assessing economic development and well-being, especially social and environmental factors. One of the objectives is to compare the GDP and the HDI in the V4 countries. There was a gradual, slight increase in HDI without regard to economic cycles and changes in the GDP in the V4 countries between 2007 and 2017. en
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Gross domestic product en
dc.subject Human development index en
dc.subject National economy en
dc.subject Well-being en
dc.subject Visegrad Group (V4) en
dc.subject Dobrobyt pl
dc.subject Gospodarka krajowa pl
dc.subject Grupa Wyszehradzka (V4) pl
dc.subject Indeks rozwoju ludzkiego pl
dc.subject Produkt krajowy brutto (PKB) pl
dc.title Measurement of the performance of an economy en
dc.title.alternative Pomiar wyników gospodarki pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics