Development of digital banking technologies in the Republic of Belarus

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Zelenkevich, Marina
dc.contributor.author Korjenevskaya, Galina
dc.date.accessioned 2019-08-05T08:50:19Z
dc.date.available 2019-08-05T08:50:19Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 47 (120) 2019, s. 49-56 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2374
dc.identifier.uri https://doi.org/10.34739/zn.2019.47.06
dc.description.abstract The purpose of the research is to determine the prospects and opportunities for digital transformation of the banking sector of the Republic of Belarus based on an analysis of the current state of bank informatization, current world trends to ensure a harmonious combination of interests of all participants in the country's banking system: the state, banks, firms and the public. The article analyzes the features of the current stage of development of the retail banking services market of the Republic of Belarus, which is characterized by dynamic development and widespread electronic and IT technologies. The expediency, necessity and timeliness of introducing such trend digital innovations of the retail banking sector of the Republic of Belarus as the development of the payment and settlement space, remote identification, including biometric, the development of the Open API, distributed registry technology (blockchain) are substantiated. Developed recommendations to improve the effectiveness of the proposed retail banking services through the modernization of existing and introduction of innovative ones. Identified key areas of innovation in the retail segment of banking services. Recommendations to improve the efficiency of retail banking services in the Republic of Belarus through the introduction of innovative digital banking technologies will enable Belarusian banks to gain strategic competitive advantages to achieve leadership positions in the financial market. en
dc.description.abstract Celem badania jest określenie perspektyw i możliwości cyfrowej transformacji sektora bankowego Republiki Białorusi. Badanie wykonano poprzez analizę aktualnego stanu informatyzacji banków oraz aktualnych światowych trendów w celu zapewnienia harmonijnego połączenia interesów wszystkich uczestników systemu bankowego kraju: państwo, banki, firmy i społeczeństwo. W artykule podjęto próbę analizy cech obecnego etapu rozwoju rynku usług bankowości detalicznej Republiki Białorusi, który charakteryzuje się dynamicznym rozwojem i rozpowszechnionymi technologiami elektronicznymi oraz informatycznymi. Celowość, konieczność i terminowość wprowadzania cyfrowych innowacji w sektorze bankowości detalicznej Republiki Białorusi takich jak: rozwój przestrzeni płatniczej i rozliczeniowej, zdalna identyfikacja, w tym biometryczna, rozwój Open API, technologia rozproszonego rejestru (blockchain) są uzasadnione. Opracowano zalecenia mające na celu poprawę skuteczności proponowanych usług bankowości detalicznej poprzez modernizację istniejących i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań. Zidentyfikowano kluczowe obszary innowacji w segmencie detalicznym usług bankowych. Poprawa efektywności usług bankowości detalicznej w Republice Białorusi poprzez wprowadzenie innowacyjnych technologii bankowości cyfrowej umożliwia białoruskim bankom uzyskanie strategicznej przewagi konkurencyjnej w celu osiągnięcia pozycji lidera na rynku finansowym. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Banks en
dc.subject Digital economy en
dc.subject Belarus 21st century en
dc.subject E-banking en
dc.subject Innovation en
dc.subject QR code en
dc.subject Banki pl
dc.subject Bankowość elektroniczna pl
dc.subject Białoruś 21 w. pl
dc.subject Gospodarka cyfrowa pl
dc.subject Innowacje pl
dc.subject Kod QR pl
dc.title Development of digital banking technologies in the Republic of Belarus en
dc.title.alternative Rozwój technologii bankowości cyfrowej na Białorusi pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics