Obecność środków masowego przekazu na rozprawie głównej w świetle zmian dokonanych ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Obecność środków masowego przekazu na rozprawie głównej w świetle zmian dokonanych ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku
Tytuł równoległy: The presence of mass media representatives during the general proceedings in the light of changes Introduced by the Act of 10 June 2016
Autor: Skawińska, Joanna
URI: http://hdl.handle.net/11331/2371
https://doi.org/10.34739/zn.2019.47.09
Date: 2019
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 47 (120) 2019, s. 71-77
Abstract:
 
Na mocy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r., o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zmianie uległy zasady dotyczące wydawania przedstawicielom środków masowego przekazu zgody na udział w rozprawie. W poprzednio obowiązującym uregulowaniu art. 357 k.p.k. przewidywał, że sąd fakultatywnie mógł zezwolić przedstawicielom środków masowego przekazu na utrwalenie przebiegu rozprawy głównej wówczas, gdy kumulatywnie zostały spełnione przesłanki wymienione w paragrafie pierwszym przywołanego przepisu. Jednocześnie sąd miał prawo wskazać warunki, od których uzależniał wydanie takiego zezwolenia. Ustawodawca, dokonując zmiany treści art. 357 k.p.k., zniósł obowiązujące dotychczas ograniczenia. Aktualnie sąd – po zmianie przepisów – ma obowiązek wydać przedstawicielom środków masowego przekazu zezwolenie na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy, jeśli jest ona jawna. Z kolei kwestie porządkowe, związane z rozprawą główną, leżą w gestii sądu, który podejmuje w tym przedmiocie decyzje. Sąd czyni to w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie. Rejestrowanie przebiegu rozprawy służy informowaniu społeczeństwa o procesie, co stanowi element jawności rozprawy. Środki masowego przekazu przekazują jedynie wybrany fragment rozprawy, jego wycinek, który nie zawsze w pełni odzwierciedla istotę procesu.
 
Pursuant to the Act of 10 June 2016 amending the Penal Procedure Code, the Medical Profession Act and the Act on the Patient's Rights and the Patient Ombudsman, the conditions regarding granting permission to mass media representatives to participate in proceedings have been amended. According to the previous provisions of Article 357 of the Penal Procedure Code, the court could facultatively allow mass media representatives to record the general proceedings' course if the premises stipulated in paragraph one of that regulation were met cumulatively. Simultaneously, the court was entitled to determine the conditions which it made the issue of such a permit conditional on. Amending Article 357 of the Penal Procedure Code, the legislators revoked the limitations previously in force. This means that at present – following the regulations change – the court is obliged to allow mass media representatives to record images and sound during the proceedings, using any devices, provided this is public. Any organisational aspects related to the general proceedings shall be decided by the court. The court does it by way of a decision not entitled to any appeal. Recording the proceedings course helps to inform the general public about the proceedings as a component of its public nature. Mass media present solely a chosen part of the proceedings, its excerpt which does not necessarily reflect the proceedings essence.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics