Chromatograficzne oznaczanie całkowitego potencjału antyoksydacyjnego: zastosowania w badaniach żywności

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Chromatograficzne oznaczanie całkowitego potencjału antyoksydacyjnego: zastosowania w badaniach żywności
Tytuł równoległy: Chromatographic determination of total antioxidant potential: applications in food research
Autor: Piszcz, Paweł
Promotor: Głód, Bronisław
URI: http://hdl.handle.net/11331/2356
Date: 2014
Abstract:
 
Wolne rodniki odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu organizmów żywych. Większość z nich jest bardzo reaktywna. Są one przyczyną, produktem końcowym lub ubocznym wielu stanów chorobowych i procesów starzenia. Niekorzystny nadmiar wolnych rodników usuwają antyoksydanty. Okazuje się, że właściwości antyoksydacyjne rzeczywistych próbek często lepiej opisuje sumaryczna wielkość – całkowity potencjał antyoksydacyjny, CPA. Celem pracy było opracowanie nowych chromatograficznych metod oznaczania CPA, porównanie ich z istniejącymi metodami i wykazanie możliwości ich praktycznego wykorzystania w badaniach żywności. Przede wszystkim zbadano możliwość zastosowania rodników hydroksylowych, generowanych w reakcji Fentona. CPA oznaczono techniką HPLC z detekcją fluorescencyjną. Wykazano również, że pomiary HPLC z detekcją elektrochemiczną pozwalają uzyskać dodatkowe informacje o właściwościach antyoksydacyjnych czystych związków poprzez chromatograficzny pomiar potencjału półfali, wysokości piku oraz iloczyn wysokości piku oraz eksponentu z potencjału. Nowo opracowane metody zastosowano do zbadania właściwości antyoksydacyjnych naturalnych antyoksydantów (flawonoidów, kwasów fenolowych) oraz różnych produktów spożywczych (żywności) tj. ekstraktów ziół (w tym herbat), napojów alkoholowych, soków jak również oliwy i olejów roślinnych. Wyniki skorelowane zostały z opisanymi w literaturze fotometrycznymi metodami pomiaru CPA (w stosunku do słabego rodnika DPPH oraz całkowitego stężenia polifenoli w próbce).
 
Free radicals play an important role in the functioning of living organisms. Most of them are very reactive. They are the reason, transition step, product or side-effect of many disease and aging. Excess of the free radicals and/or oxidants are removed by the free radical scavengers and/or antioxidants. It turns out that the antioxidant properties of real samples are often better described by the, so called, total antioxidant potential (TAP). The aim of this work was the development of new chromatographic methods for the determination of TAP, comparing them with existing methods and demonstrate their practical use in food research. First of all the possibility of use of the hydroxyl radicals, generated in the Fenton reaction, was examined. TAP was determined by HPLC with fluorescence detection. It has been also shown that the HPLC/ED measurements allow to obtain additional information about the antioxidative properties of pure compounds by measuring their half-wave potential, the chromatographic peak height and the product of the peak height and exponent of potential. Elaborated assays were used to test the antioxidative properties of natural antioxidants (flavonoids, phenolic acids) and various food products: extracts of herbs (including tea), alcoholic beverages, juices as well as olive oil and vegetable oils. The results were compared with the standard photometric measurement based on DPPH radicals and the total concentration of polyphenols in the sample. The possible antioxidant activity forecasting is also discussed.
 
Description: Wydział Nauk Ścisłych

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics