Wpływ przedsiewnej biostymulacji nasion światłem laserowym i zmiennym polem magnetycznym na wybrane cechy morfologiczne gryki (Fagopyrum sagittatum Gilib) odmian Kora Panda i rodu PA15

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wpływ przedsiewnej biostymulacji nasion światłem laserowym i zmiennym polem magnetycznym na wybrane cechy morfologiczne gryki (Fagopyrum sagittatum Gilib) odmian Kora Panda i rodu PA15
Tytuł równoległy: The effect of pre-sowing biostimulation of seeds with laser light and a variable magnetic field on selected morphological features of buckwheat) Fagopyrum sagittatum gili) of the varieties Kora, Panda and the family PA15
Autor: Łosicka, Kinga
Promotor: Woliński, Jan
URI: http://hdl.handle.net/11331/2331
Date: 2018
Abstract:
 
Streszczenie: Dzisiejsza cywilizacja przynosi wszechstronny rozwój techniki oraz nauki umożliwiający populacji świata niemal dowolne przekształcanie otaczającego świata. Demograficzny wzrost oraz zwiększające się zapotrzebowania konsumpcyjne pobudzają postęp przemysłowy i techniczny, powodując, że na Ziemi nie istnieją obszary na których działalność człowieka nie odcisnęłaby piętna. Odpowiedzią na ekonomiczne, społeczne i środowiskowe wyzwania współczesnego świata jest koncepcja rozwoju zrównoważonego, inaczej określanego ekorozwojem. Zastosowanie biostymulacji roślin z wykorzystaniem lasera i pola magnetycznego w celu zwiększenia zagospodarowania zdegradowanych gruntów, a także przyspieszenia produkcji biomasy na cele przemysłowe, wpisuje się w myśl rozwoju zrównoważonego, aktualnie priorytetowego kierunku polityki Unii Europejskiej. Gryka pospolita (Fagopyrum esculentum) jest gatunkiem zyskującym coraz większe znaczenie gospodarcze jako roślina alternatywna dla zbóż [Woliński, Wolińska, Kapela 2005]. Jest niezwykle miododajną, jednoroczną rośliną uprawną, która jest zaliczana do rodziny rdestowatych [Wolińska 1996]. Roślina ta uprawiana jest coraz rzadziej, pomimo tego, że wymaga stosowania małej ilości zabiegów agrotechnicznych. Jest zaliczana do roślin pseudo-zbożowych. Z uwagi na swoje właściwości gryka znajduje zastosowanie w rolnictwie ekologicznym. Doświadczenie założono na terenie wsi Rzeczyca na glebie IV klasy w latach 2014-2016, metodą bloków losowanych w trzech powtórzeniach. Celem badań była ocena wpływu przedsiewnej biostymulacji nasion światłem laserowym i zmiennym polem magnetycznym na wybrane cechy morfologiczne gryki (Fagopyrum sagittatum gili) odmian Kora, Panda i rodu PA15. Materiałem użytym do badań był materiał elitarny trzech odmian gryki uzyskanych ze Stacji Hodowli Roślin Przedsiębiorstwa Hodowlano - Nasiennego w Lublinie, Palikije Drugie. Nasiona poddawano biostymulacji światłem laserowym i zmiennym polem magnetycznym. Biostymulację przeprowadzono na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie – Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Fizyki. Stwierdzono, że przedsiewna biostymulacja nasion gryki spowodowała zmiany wartości w zakresie zmienności i współzależności badanych cech. U wszystkich badanych odmian minimalny plon nasion z rośliny, po zastosowaniu biostymulacji zwiększył się o 100%. Podatność na wpływ biostymulatorów jest cechą odmienną. Najmniej wrażliwa okazała się odmiana Kora, najbardziej odmiana Panda. Nie stwierdzono wpływu biostymulacji na wartość MTN ani na zdolność kiełkowania. Stwierdzono występowanie interakcji pomiędzy latami badań, a działaniem biostymulatorów. Sprzyjający wegetacji gryki wpływ ten był nieistotny, wzrastał wraz z pogarszaniem się warunków wegetacji.
 
Abstract: Today's civilization brings a comprehensive development of technology and science that enables the world's population to almost arbitrarily transform the surrounding world. Demographic growth and increasing consumer demand stimulate industrial and technical progress, causing that there are no areas on Earth where human activity would not leave its mark. The answer to the economic, social and environmental challenges of the modern world is the concept of sustainable development, otherwise referred to as eco-development. The use of plant biostimulation with the use of laser and magnetic field to increase the use of degraded land, as well as accelerate the production of biomass for industrial purposes, is in line with the development of a sustainable, currently priority policy of the European Union. Buckwheat (Fagopyrum esculentum) is a species that is gaining more and more economic importance as an alternative plant for cereals [Woliński, Wolińska, Kapela 2005]. It is an extremely melliferous, one-year-old crop plant that belongs to the knotweed family [Wolińska 1996]. This plant is growing less often, despite the fact that it requires the use of a small amount of agrotechnical treatments. It is classified as pseudo-cereal plants. Due to its properties, buckwheat is used in organic farming. The experiment was established in the village of Rzeczyca on the soil of the 4th class in the years 2014-2016, using the random blocks method in three replications. The aim of the study was to assess the effect of pre-sowing seed biostimulation with laser light and variable magnetic field on selected morphological characteristics of buckwheat (Fagopyrum sagittatum gili) varieties Kora, Panda and family PA15. The material used for the research was the elite material of three buckwheat varieties obtained from the Plant Breeding Station of Przedsiębiorstwo Hodowlano - Nasienny in Lublin, Palikije Drugie. The seeds were biostimulated with laser light and a variable magnetic field. Biostimulation was carried out at the University of Life Sciences in Lublin - Faculty of Production Engineering, Department of Physics. It was found that pre-sowing biostimulation of buckwheat seeds caused changes in the value in terms of variability and interdependence of the examined traits. In all tested cultivars, the minimum seed yield from the plant, after using biostimulation, increased by 100%. Susceptibility to the influence of biostimulators is a different feature. The Kora variety, the most variant of Panda, was the least sensitive. There was no effect of biostimulation on the MTN value or the germination rate. Interactions between years of research and the effect of biostimulators have been found. The influence of this buckwheat, which was favorable for vegetation, was insignificant, it increased with the worsening of vegetation conditions
 
Description: Wydział Przyrodniczy

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics