Law and liberty. Legislative inconsistencies. The importance of differentiating between law and freedom

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Dabu, Valerică
dc.contributor.author Guşanu, Ana-Maria
dc.date.accessioned 2019-03-14T11:07:03Z
dc.date.available 2019-03-14T11:07:03Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 46 (119) 2018, s. 57-64 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2309
dc.description Autorzy odrębnie traktują pojęcie prawa i wolności w rozumieniu zachowań, postępowań gwarantujących zaspokojenie niektórych potrzeb przez siłę przymusu państwa. Uwidaczniają i krytykują niespójności w semantyce i znaczenie tych dwóch terminów w niektórych aktach normatywnych, w tym ich implikacje w teorii i praktyce, a także przedstawiają niektóre propozycje de lege ferenda dotyczące art. 10 EKPC. Autorzy twierdzą, że nawet w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka znajdujemy wyrażenia o różnym znaczeniu dla słów prawo i wolność. Różne, niespójne znaczenia tego rodzaju pojawiają się także w art. 5, art. 9, art. 10, art. 11, art. 17 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Z wyrażeń „głoszone prawa i wolności”, „prawa lub wolności” używanych w Konwencji wynikałoby, że są one dwoma różnymi pojęciami. Jednakże, z wyrażeń „prawo do wolności” i „to prawo obejmuje wolność” wynikają inne sensy i znaczenia dla pojęć prawa i wolności, które wydają się być niekonsekwencjami. Podsumowując, autorzy uważają, że zarówno w teorii, praktyce, a zwłaszcza w prawie konieczne jest odrębne użycie tych dwóch pojęć: prawa i wolności. pl
dc.description.abstract The authors treat distinctly the concept of right and liberty, in the sense of behaviours, behaviours guaranteed to satisfy some needs by the coercive force of the state. Reveals and criticizes the inconsistencies in the semantics and the significance of the two terms in some normative acts, including their implications in theory and practice, also presenting some proposals of law ferenda related to art. 10 of the ECHR. The authors claim that even in the Universal Declaration of Human Rights we find phrases with different meanings for the words of justice and freedom. Different, inconsistent meanings of this kind also appear in art. 5, art.9, art.10, art.11, art. 17 of the European Convention on Human Rights. Using the phrases: "proclaimed rights and freedoms” and "rights or freedoms" as within the Convention, would seem as two different concepts. Instead, from the phrases "the right to freedom" and "this right includes freedom", occurs other meanings and semnifications for the concepts of justice and liberty, that appears as inconsistency. “Summarising, the authors consider that both in theory, practice and especially in the law it is necessary to use distinctly the two terms of “right“ and “freedom”. en
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Interpretacja pl
dc.subject Obowiązek pl
dc.subject Prawo pl
dc.subject Wolność pl
dc.subject Wolny wybór pl
dc.subject Duty en
dc.subject Free choice en
dc.subject Freedom en
dc.subject Interpretation en
dc.subject Law en
dc.title Law and liberty. Legislative inconsistencies. The importance of differentiating between law and freedom en
dc.title.alternative Prawo i wolność. Niespójności legislacyjne. Waga rozróżnienia pomiędzy prawem i wolnością pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics