Regional diversification of the effects of support for agricultural producer groups in Poland

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Regional diversification of the effects of support for agricultural producer groups in Poland
Tytuł równoległy: Regionalne zróżnicowanie efektów wsparcia grup producentów rolnych w Polsce
Autor: Siemiński, Paweł; Žukovskis, Jan; Senkus, Piotr
URI: http://hdl.handle.net/11331/2306
Date: 2018
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 46 (119) 2018, s. 35-42
Abstract: The aim of the article is the analysis of quantitative data describing groups of agricultural producers operating under the conditions of Poland's membership in the EU. Their number was analyzed according to the creation periods, i.e. in the years 2004-2013 and 2014-2017, the type of activity broken down into plant products and animal products, paid out amounts under measure 142 - Agricultural Producers Group [measure 142] of the Rural Development Programme. The voivodship dominating the market in terms of absorption of support and the degree of market concentration were determined using the Herfindahl-Hirschman index [HHI]. In terms of region, the phenomenon of significant diversification of farmers' participation in horizontal integration processes within agri-cultural producer groups was observed. Most groups of agricultural producers were established in the Wielkopolskie voivodship, and the least in the Małopolskie voivodship, where it is the most fragmented in the country. High activity of farmers in establishing agricultural producer groups implied obtaining high amounts of support from EU funds. Farmers from the Wielkopolskie, Dolnośląskie and Opolskie voivodships achieved a dominant position on the market in the absorption of funds as part of the 142 PROW action among all voivodships in Poland. In total, they acquired nearly half of all funds [47%]. The degree of market concentration in terms of absorption of EU funds determined using the Herfindahl-Hirschman index was moderate, as it amounted to 1220. It was therefore a level that did not threaten the competition processes in applying for EU support for agricultural producer groups.
Description: Celem artykułu jest analiza absorpcji środków finansowych oraz proces powstawania grup producentów rolnych funkcjonujących w warunkach członkostwa Polski w UE w ujęciu regionalnym. Analizowano ich liczbę wg okresów utworzenia, tj. w latach 2004-2013 oraz 2014-2017, rodzaj prowadzonej działalności z podziałem na produkty roślinne i produkty zwierzęce, wypłacone kwoty wsparcia w ramach działania 142 – Grupy Producentów Rolnych [działanie 142] Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Określono województwa dominujące na rynku pod względem absorpcji wsparcia oraz stopień koncentracji rynku wykorzystując indeks Herfindahla–Hirschmana [HHI]. W ujęciu regionalnym zaobserwowano zjawisko znacznego zróżnicowania uczestnictwa rolników w procesach integracji poziomej w ramach grup producentów rolnych. Najwięcej grup producentów rolnych powstało na terenie województwa wielkopolskiego, najmniej zaś na terenie województwa małopolskiego, gdzie rolnictwo jest najbardziej rozdrobnione na tle kraju. Wysoka aktywność rolników w tworzeniu grup producentów rolnych implikowała uzyskanie wysokich kwot wsparcia że środków unijnych. Rolnicy z województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego uzyskali dominującą pozycję na rynku w absorpcji środków pieniężnych w ramach działania 142 PROW pośród rolników z wszystkich województw w Polsce. Łącznie pozyskali blisko połowę całości środków [47%]. Stopień koncentracji rynku w zakresie absorpcji unijnych środków określony za pomocą indeksu Herfindahla–Hirschmana był umiarkowany, wynosił bowiem 1220. Był to więc poziom nie zagrażający procesom konkurencji w aplikowaniu o wsparcie unijne dla grup producentów rolnych.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics