Management of social and economic development of rural border areas (on the example of Yavoriv district)

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kulish, Inna
dc.date.accessioned 2019-03-14T08:39:42Z
dc.date.available 2019-03-14T08:39:42Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 46 (119) 2018, s. 19-26 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2304
dc.description Na przykładzie rejonu jaworowskiego obwodu lwowskiego rozpatrywane są cechy planowania roz-woju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich położonych w pobliżu granicy. Zidentyfikowano cechy pozy-tywne, które tworzą przewagi konkurencyjne obszarów wiejskich w rejonie, wśród nich dogodne położenie geogra-ficzne, odpowiednio rozwinięta infrastruktura transportowa, unikatowe cechy naturalne, podkreśla się także główne wady hamujące rozwój, w szczególności dotyczy to konserwatyzmu w podejściu do percepcji istoty obszarów wiej-skich w jej nowoczesnym sensie przyjętym w krajach Unii Europejskiej. Pokazano, w jaki sposób planowanie rozwoju w trakcie funkcjonowania sowieckiego systemu dowodzenia i administracji wpłynęło na stan wiejskich obszarów Jaworowa, szczególnie na aspekt ekologiczny. W trakcie rozważań nad rozwojem terytoriów proponuje się stosowanie pojęcia „innowacyjnego zrównoważonego rozwoju” (IZR), zidentyfikowano też jego główne elementy. Pod-kreślono konieczność korelacji wszystkich planów rozwoju lokalnego z już istniejącymi regionalnymi oraz krajowymi planami i programami. Wskazano na potrzebę wprowadzenia praktyki „Transition network” na obszarach wiejskich powiatu jaworowskiego i na obszarach wiejskich całego kraju. Zdecydowano, że dalsze badania w tym kierunku powinny koncentrować się na planowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego odrębnych wspólnot terytorialnych. pl
dc.description.abstract On the example of the Yavoriv district of the Lviv region, features of planning of social and economic development of the rural territory located near the border are considered. The positive features that form the com-petitive advantages of the rural areas of the region are highlighted, among them a convenient geographical location, a sufficiently developed transport infrastructure, unique natural features, as well as there are highlighted the main shortcomings that hinder development, in particular, it concerns conservatism in approaches to perceiving the es-sence of the rural area in its modern sense adopted in the countries of the European Union. It is shown how the development planning during the period of functioning of the Soviet command and administrative system affected the state of the rural territories of the Yavoriv district, especially on the ecological aspect. In the process of reviewing the development of the territories, it is proposed to use the term “innovative sustainable development” (ISD), its main components were identified. The necessity of correlation of all local development plans with already existing regional and national plans and programmes was emphasized. The need to introduce “Transition network” practice in rural areas of the Yavoriv district and in rural areas of the whole country was indicated. It is determined that further research in this direction should be focused on planning of socio-economic development of separate territorial communities. en
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Obszary wiejskie pl
dc.subject Region przygraniczny pl
dc.subject Rozwój społeczno-gospodarczy pl
dc.subject Ukraina pl
dc.subject Border areas en
dc.subject Rural areas en
dc.subject Social economic development en
dc.subject Ukraine en
dc.title Management of social and economic development of rural border areas (on the example of Yavoriv district) en
dc.title.alternative Zarządzanie rozwojem społecznym i gospodarczym wiejskich obszarów przygranicznych (na przykładzie powiatu jaworowskiego) pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics