Wpływ wybranych grup organizmów na funkcjonowanie mikrobiologicznej sieci troficznej w ekosystemie torfowiskowym

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wpływ wybranych grup organizmów na funkcjonowanie mikrobiologicznej sieci troficznej w ekosystemie torfowiskowym
Tytuł równoległy: The effect of selected groups of organisms on the functioning of the microbial trophic network in the peat ecosystem
Autor: Niedźwiecki, Michał
Promotor: Mieczan, Tomasz; Adamczuk, Małgorzata [promotor pomocniczy]
URI: http://hdl.handle.net/11331/2281
Date: 2018
Abstract: Celem pracy było poznanie składu taksonomicznego i obfitości ameb skorupkowych i orzęsków oraz analiza ich rozmieszczenia i dynamiki sezonowych zmian, z uwzględnieniem mikrosiedliskowego zróżnicowania torfowisk. Analizowano również przynależność do poszczególnych grup troficznych oraz rolę tych organizmów w funkcjonowaniu pętli mikrobiologicznej. Podjęto również próbę określenia wpływu czynników abiotycznych i biotycznych na występowanie tych mikroorganizmów. Założono, że: (i) czynniki fizyczno-chemiczne siedliska mogą mieć istotny wpływ na obfitość oraz strukturę zespołów ameb skorupkowych i orzęsków; (ii) zróżnicowanie mikrosiedliskowe torfowisk oraz zróżnicowanie gatunkowe mszaków wpływa na obfitość, strukturę gatunkową i różnorodność zespołów pierwotniaków; (iii) presja drapieżnicza metazoa i makrobezkręgowców powoduje spadek obfitości pierwotniaków oraz zmiany struktury ich zespołów, która może być szczególnie wyraźna w okresie letnim, ponieważ według „metabolic theory” (Brown i in. 2004) wzrost temperatury wzmacnia wpływ mechanizmu regulacji typu „top-down”; (iiii) wzrost żyzności siedliska powoduje nasilenie oddziaływań o charakterze kaskady troficznej, czyli relacji troficznych pomiędzy pierwotniakami a skorupiakami, wrotkami oraz larwami owadów. Założone cele były realizowane w oparciu o badania „in situ” oraz „ex situ”. Wyniki badań pozwoliły określić czynniki wpływające na strukturę gatunkową i pionowe rozmieszczenie ameb skorupkowych oraz ich zmienność sezonową w torfowisku zdominowanym przez torfowce (Sphagnidae). Najwyższe bogactwo gatunkowe ameb odnotowano w wilgotnych zagłębieniach porośniętych przez Sphagnum angustifolium, najniższe zaś w mikrosiedliskach zdominowanych przez Polytrichum sp. Rozmieszczenie ameb w ekosystemach torfowiskowych było również zróżnicowane mikrowertykalnie. Wykazano, że najchętniej zasiedlane były dolne, silnie wilgotne części mchów. W wyższych, bardziej suchych częściach tych roślin bogacwo gatunkowe i liczebność pierwotniaków były znacznie niższe. Określono również preferencje pokarmowe najbardziej pospolitego gatunku ameby Hyalosphenia papilio w powiązaniu z sezonową dynamiką zmian jej potencjalnego pokarmu. Próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie czy poziom 13C i 15N w producentach pierwotnych i konsumentach sieci troficznej torfowisk wykazuje istotną sezonową zmienność? Poziom izotopów w poszczególnych komponentach sieci troficznej wykazywał wyraźne zróżnicowanie sezonowe, co najprawdopodobniej było konsekwencją zmienności parametrów fizyczno - chemicznych w poszczególnych mikrosiedliskach. Wykazano również istotną rolę miksotrofii w odżywianiu H. papilio. Podczas badań zauważono istotny wpływ larw chironomidae, wrotków i widłonogów na mikroorganizmy w ekosystemach torfowiskowych. Mogą one prawdopodobnie kontrolować łańcuch pokarmowy od góry piramidy troficznej. Jednocześnie poprzez ekskrecję, larwy chironomidae kontrolują pętlę mikrobiologiczną od dołu sieci pokarmowej wzbogacając siedlisko w substancje odżywcze. Najsilniejsze oddziaływania organizmów z wyższych poziomów troficznych zaobserwowano wiosną i latem co jest zgodne z „methabolic theory” (Brown i in. 2004). Analizą zostały również objęte zagłębienia w torfowiskach powstałe po wydobyciu torfu w różnych typach torfowisk. Wykazano, że w zależności od typu torfowiska zbiorniki te znacząco różniły się parametrami fizyczno – chemicznymi wody, co mogło wpływać na skład, liczebność, biomasę i rozmieszczenie dominujących gatunków pierwotniaków. Największe zróżnicowanie ilościowe i jakościowe wykazywały bakterie i pierwotniaki, a najmniejsze metazooplankton. W każdej torfiance wyróżniono pięć funkcjonalnych grup troficznych organizmów. Badane czynniki środowiskowe miały niewielki wpływ na organizmy z niższych funkcjonalnie grup troficznych (bakterie, heterotroficzne nanowiciowce HNF i orzęski żywiące się bakteriami i HNF). Grupy te wykazywały wysoką stabilność we wszystkich typach torfianek. Organizmy z wyższych funkcjonalnie grup troficznych (skorupiaki, wszystkożerne i drapieżne orzęski, wioślarki, widłonogi) były pod silnym wpływem zmiennych środowiskowych i wykazywały znacznie niższą stabilność.
Description:
 
Wydział Przyrodniczy
 
Artykuł pt. :Stable isotope analyses revealed high seasonal dynamics in the food web structure of a peatbog / Tomasz Mieczan, Michał Dziedźwiecki, Małgorzata Adamczuk, Irena Bielińska opublikowany w: International Rewiev of Hydrobiology. Vol. 100, iss. 5-6 (2015), p. 141-150. DOI: 10.1002/iroh.201501788 stanowi część rozprawy doktorskiej. Wydawca nie wyraził zgody na jego publikację.
 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics