Instytucje stanów nadzwyczajnych jako gwarancja bezpieczeństwa państwa w sytuacji szczególnego zagrożenia - aspekt konstytucyjny

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Instytucje stanów nadzwyczajnych jako gwarancja bezpieczeństwa państwa w sytuacji szczególnego zagrożenia - aspekt konstytucyjny
Tytuł równoległy: The institutions of extraordinary states as a guarantee of state security in the situation of a serious risk - constitutional aspect
Autor: Niczyporuk-Chudecka, Izabela
URI: http://hdl.handle.net/11331/2273
Date: 2018-12-30
Źródło: Istota i perspektywy bezpieczeństwa w drugiej dekadzie XXI wieku / redakcja naukowa: Karolina Sówka, Damian Jarnicki. Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018, s.179-193
Abstract:
 
Streszczenie: Każde odpowiedzialne państwo powinno posiadać w krajowym prawodawstwie instytucje gwarantujące bezpieczeństwo kraju w sytuacji szczególnego zagrożenia. Polski ustrojodawca w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. (rozdział XI) określił stany nadzwyczajne: stan wojenny, stan wyjątkowy oraz stan klęski żywiołowej. Każdy z nich charakteryzuje się innymi przesłankami, czasem trwania, szczególnym funkcjonowaniem najważniejszych organów państwa czy też możliwością wprowadzenia pewnych ograniczeń w zakresie praw i wolności jednostki. Ustrojodawca przewidział także zasady wprowadzania każdego ze stanów nadzwyczajnych, tj. zasadę wyjątkowości, legalności, proporcjonalności, celowości, ochrony podstaw systemu prawnego oraz ochrony organów przedstawicielskich. Celem artykułu jest charakterystyka zasad i stanów nadzwyczajnych z punktu widzenia przepisów Konstytucji. Powyższe pozwoli na ukazanie istotności tematyki w zakresie bezpieczeństwa państwa w sytuacji szczególnego zagrożenia.
 
Abstract: Each reliable country should possess in its national legislation the institutions which will guarantee state security in a situation of a serious threat. The Polish constitutional legislator in the Constitution of the Republic of Poland of 1997 (Chapter XI) constituted extraordinary states: martial law, state of emergency and state of natural disaster. Each of them is characterized by different premises, duration, special functioning of the most important state organs or the possibility of introducing certain restrictions in the scope of individual rights and freedoms. The legislator also provided for the rules for the introduction of each extraordinary state i.e. the principle of uniqueness, legality, proportionality, purposefulness, protection of the foundations of the legal system and protection of representative bodies. The purpose of the article is to characterize the rules and extraordinary states from the point of view of the provisions of the Constitution. The above will allow to show the importance of the subject of state security in a situation of a serious threat.
 
Description: Publikacja jest zbiorem artykułów z I Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej, zorganizowanej 8 czerwca 2018 r. pt. "Świat, państwo, człowiek. Istota i perspektywy bezpieczeństwa w XXI wieku", zorganizowanej przez Koło Naukowe Doktorantów Nauk o Bezpieczeństwie UPH oraz Studenckie Koło Bezpieczeństwa Narodowego UPH

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics