Bezpieczeństwo narodowe najważniejszą wartością stanowiącą fundament ludzkiego działania

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Bezpieczeństwo narodowe najważniejszą wartością stanowiącą fundament ludzkiego działania
Tytuł równoległy: National security as the most important value constituting the foundation of human activities
Autor: Przewoźnik, Iwona
URI: http://hdl.handle.net/11331/2264
Date: 2018-12-30
Źródło: Istota i perspektywy bezpieczeństwa w drugiej dekadzie XXI wieku / redakcja naukowa: Karolina Sówka, Damian Jarnicki. Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018, s. 105-119
Abstract:
 
Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest bezpieczeństwo jako działalność ukierunkowana na zapobieganie narażeniu człowieka i jego środowiska na zagrożenia płynące ze współczesnego świata. Istota bezpieczeństwa ma odzwierciedlenie w realizowanych politykach, w tym szczególnie w polityce ekonomicznej. W codziennym życiu często używa się terminów bezpieczeństwo i zagrożenia, ale obydwa mają wiele znaczeń, służąc opisywaniu istotnych sfer życia. Bezpieczeństwo jest obiektem starań i dążeń, podstawą prawidłowego funkcjonowania człowieka. Brak poczucia bezpieczeństwa sprawia, że odczuwamy strach o utratę podstaw codziennego życia, rozpad rodziny, domu, państwa, możliwość choroby, śmierć. Mówiąc o zagrożeniach, identyfikujemy ich źródła i formy występowania. Wielość zagrożeń powoduje dezorganizację systemu bezpieczeństwa. Wyzwaniem jest ukierunkowanie działalności człowieka na wypracowanie alternatywnych systemów ułatwiających funkcjonowanie jednostek i społeczeństwa. Czy wartość bezpieczeństwa nie powinna być najważniejsza? Czy spełniamy się w działaniu i budowaniu fundamentów, na których opiera się ludzka egzystencja i na których, mimo zawirowań, jesteśmy w stanie zapobiegać zagrożeniom.
 
Abstract: The subject of the article is safety as an activity aimed at preventing the exposure of man and his environment to threats coming from the modern world. The essence of security is reflected in the policies implemented, in particular in economic policy. In everyday life, the terms safety and danger are often used, but both have many meanings to describe important areas of life. Safety is the object of effort and aspirations, the basis of correct human functioning. Lack of a sense of security makes us feel fear of losing the basics of everyday life, disintegration of the family, home, state, the possibility of illness, death. Speaking of threats, we identify their sources and forms of occurrence. The multiplicity of threats causes disorganization of the security system. The challenge is to focus human activity on developing alternative systems that facilitate the functioning of individuals and society. Is the value of security not the most important thing? Are we fulfilling ourselves in the action and building foundations on which human existence is based and on which, despite the turmoil, we are able to prevent threats.
 
Description: Publikacja jest zbiorem artykułów z I Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej, zorganizowanej 8 czerwca 2018 r. pt. "Świat, państwo, człowiek. Istota i perspektywy bezpieczeństwa w XXI wieku", zorganizowanej przez Koło Naukowe Doktorantów Nauk o Bezpieczeństwie UPH oraz Studenckie Koło Bezpieczeństwa Narodowego UPH

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics