Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi przez Policję i Straż Graniczną na terytorium RP

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi przez Policję i Straż Graniczną na terytorium RP
Tytuł równoległy: Prevention and fight against human trafficking carried out by the Police and the Border Guard on the territory of the Poland
Autor: Piontek, Łukasz
URI: http://hdl.handle.net/11331/2238
Data: 2018-07-01
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (4) 2018, s. 193-206
Streszczenie: Artykuł ma na celu ukazanie zagadnień związanych z zapobieganiem i zwalczaniem handlu ludźmi. Naukowej refleksji poddaje się dwie formacje: Straż Graniczną oraz Policję, które poprzez swoje ustawowe zadania, samodzielnie oraz współpracując z innymi podmiotami, stoją na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Handel ludźmi jest problemem na skalę światową, który obejmuje również Polskę. Niniejszy artykuł składa się kilku części: ujęcia definicyjnego przestępstwa handlu ludźmi, unormowanego w polskim prawie karnym, form handlu ludźmi, które występują na terytorium Polski, wymienionych zadań i kompetencji Policji i Straży Granicznej w zapobieganiu i przeciwdziałaniu handlowi ludźmi oraz ujęcia statystycznego z tych dwóch formacji dotyczącego przestępstwa handlu ludźmi. Artykuł, poprzez podjętą próbę analizy przedstawionych zagadnień, stanowi próbę realizacji celu postawionego przez autora.
Opis: The article aims to show issues related to the prevention and combating of human trafficking. Two formations are subjected to scientific reflection: the Border Guard and the Police, which, through their statutory tasks, independently and in cooperation with other entities, stand on the guard over the security of the Republic of Poland. Human trafficking is a global problem that also includes Poland. This article consists of several parts: definition of a crime of human trafficking, regulated in Polish criminal law, forms of human trafficking that occur on the territory of Poland, tasks and competences of the Police and the Border Guard in preventing and combating human trafficking, and statistical recognition of these two formations on the crime of human trafficking. The article, by attempting to analyze the presented issues, is an attempt to achieve the goal set by the author.

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki