Practice and problems of teaching bilingual audience

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Novozhilova, Nadezhda
dc.date.accessioned 2019-01-24T11:11:57Z
dc.date.available 2019-01-24T11:11:57Z
dc.date.issued 2018-07-01
dc.identifier.citation De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (4) 2018, s. 60-69 pl
dc.identifier.issn 2450-5005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2227
dc.description Artykuł podnosi problem uczenia się w procesie nauczania dwujęzycznych studentów szkół wyższych tradycyjnych dyscyplin na przykładzie dziedziny ubezpieczeń. Pojawiające się problemy zależą od rodzaju grupy: a) dwujęzyczni uczniowie uczący się w danej grupie podczas całego okresu szkolenia; b) dwujęzyczni uczniowie, którzy uczą się tylko wybranej dyscypliny. Artykuł dodatkowo prezentuje problematykę związaną z kwestią przygotowywania pomocy wizualnych. Podczas przygotowania audiowizualnych pomocy dydaktycznych należy mieć na uwadze to, że współczesny student ma ogromne doświadczenie w zakresie obsługi komputera i posiada szczególną percepcję informacji. Studenci dwujęzyczni wymagają zastosowania prezentacji wykładanego przedmiotu maksymalnie zbliżonej do form przez nich preferowanych, podczas gdy zawartość nie powinna być zmieniana. Celem właściwego zarządzania procesem uczenia się opracowano materiały dla grup dwujęzycznych, a także dodatkowe materiały i prezentacje dla studentów władających poszczególnymi językami. Autorka analizuje kwestie doświadczenia, pojawiających się trudności oraz napotykanych błędów. pl
dc.description.abstract The article raises a problem of learning practice in teaching traditional disciplines on the example of the insurance learning by the bilingual audience in the higher school. The problems exist depending on the type of audience: а) audience which is bilingual by the composition of a group for the whole learning period; b) audience which is bilingual for learning a specific discipline only. The article also presents a problem of preparing the visual information. During the preparation of the study information and creating the presentations it is necessary to take into account that the modern student audience has a wide operational computer experience and it has a specific “comic” perception of information. The bilingual audience learning requires the use of the presentation of the visual information approximated at maximum to the forms preferred by the student audience and the content of a material should not be changed. For the learning process management the system of the bilingual lecture material, presentations and additional single-language material preparing for each language audience has been developed. The author analyses the practical experience, problems and mistakes. en
dc.language.iso en pl
dc.publisher Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Bilingualism en
dc.subject Educational aid en
dc.subject Pupil en
dc.subject Teaching en
dc.subject Dwujęzyczność pl
dc.subject Nauczanie pl
dc.subject Pomoce dydaktyczne pl
dc.subject Uczniowie pl
dc.title Practice and problems of teaching bilingual audience en
dc.title.alternative Praktyka i problemy nauczania odbiorców dwujęzycznych pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics