"Заметьте число, господа...": числовой символизм в руской поэзии ХХ века

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title "Заметьте число, господа...": числовой символизм в руской поэзии ХХ века
Autor: Mnich, Ludmiła
URI: http://hdl.handle.net/11331/2190
Date: 2016
Abstract: Monografia została poświęcona problemom interpretacji symboliki liczb w poezji rosyjskiej XX wieku. Kategoria symbolu w książce rozpatrywana jest w powiązaniu z filozofią, religią i poetyką, a symbolika liczb w poezji rosyjskiego Srebrnego Wieku została zinterpretowana w kontekście filozoficznym i estetycznym epoki. Jako cele pracy przyjęto: 1) przedstawienie genezy i tradycji symboliki liczb w poezji rosyjskiej XX wieku, 2) badanie symboliki liczb na różnych poziomach utworu artystycznego, oraz 3) interpretację symboliki liczb w poezji Anny Achmatowej. Zaprezentowana w pracy metodologia badań nad symboliką liczb opiera się na na¬stępujących założeniach: 1) deskrypcja / opis obecnej w tekście literackim symboliki liczb; 2) korelacja – ustalenie współzależności pomiędzy daną symboliką liczb i określoną tradycją, bądź z kilkoma tradycjami; 3) interpretacja symboliki liczb w utworze literackim jako całości artystycznej. Książka składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, wniosków oraz bibliografii. W pierwszym rozdziale opisano i poddano analizie cztery główne tradycje symboliki liczb w poezji rosyjskiej: folklorystyczno-pogańską (słowiańską), antyczną, judaistyczną oraz chrześcijańską. W związku z tym, iż monografia ma charakter typologiczny (a nie źródłoznawczy) nie zostały w niej poddane ana¬lizie indywidualne materiały źródłowe, dotyczące poszczególnych autorów, lecz aspekty typologiczne dotyczące problemów korelacji symbolizmu liczb. Cztery główne tradycje symboliki liczb, znajdujące odzwierciedlenie w poezji rosyjskiej Srebrnego Wieku, zostały omówione w ujęciu synchronicznym, jako kształtujące ogólny system symbolizmu liczb, charakterystyczny dla twórczości poetyckiej tego okresu. Refleksja nad liczbami, która ostatecznie oddzieliła liczby od rzeczy i urzeczywistniła się w koncepcji opartej o „liczbową” harmonię kosmosu, w dziejach kultury europejskiej po raz pierwszy zafunkcjonowała w filozofii antycznej. Zasadnicza różnica między chrześcijańską i antyczną symboliką liczb polega na tym, że harmonia świata i człowieka była w kulturze antycznej przedstawiana jako realność i rzeczywistość, natomiast w chrześcijaństwie jest ona uzależniona od linearnego rozwoju świata, wynikającego z walki dobra ze złem. Autorka pracy podkreśla, że w kulturze rosyjskiej przeważa tradycja chrześcijańska, z właściwą jej sakralizacją liczb: jeden, trzy, siedem, dwanaście i desakralizacją liczb sześć i trzynaście. W drugim rozdziale książki uzasadniono wniosek, że symbolika liczb w dziele artystycznym może być przedstawiona w trzech aspektach: 1) architektonika tekstu dzieła artystycznego jako przykład tego, w jaki sposób, zawarta w całościowej strukturze dzieła symbolika liczb, wyraża jego sens ideowo-artystyczny; 2) aspekt/wymiar przestrzenno-czasowy dzieła artystycznego mocno jest związany z tradycją mitopoetycką, odzwierciedlającą archaiczne wyobrażenia o czasie i przestrzeni; 3) wizja artystyczna, w której symbolika liczb jawi się w obrazach poetyckich konkretnego dzieła. W odniesieniu do aspektu trzeciego w pracy zastosowano dwa, zasadniczo różniące się od siebie pojęcia: obraz „liczbowy” i obraz liczby. Obraz liczbowy zakłada relacje jakościowe łączące liczbę z konkretnym obrazem artystycznym (trzy róże, cztery strony świata, siedem świec). Natomiast obraz liczby przedstawia przykład poetyzacji konkretnych liczb prezentujących określone idee czy fenomeny. W książce przytoczone zostały liczne przykłady interpretacji symboliki liczb we wskazanych aspektach w utworach poetów rosyjskich – wybitnych przedstawicieli Srebrnego Wieku: Innokientija Annienskiego, Wiaczesława Iwanowa, Zinaidy Gippius, Nikołaja Gumilowa, Wielimira Chlebnikowa, Walerija Briusowa, Borisa Pasternaka. Trzecia część pracy prezentuje interpretację symboliki liczb w utworach poetyckich Anny Achmatowej, w twórczości której zaobserwowano przewagę obrazów liczbowych, zorientowanych na tradycję chrześcijańską.
Description: The monograph deals with issues concerning of number symbolism in Russian poetry of the Silver Age. The category of symbol is viewed in its relation to philosophy, religion, and poetics, and number symbolism in the Silver Age of Russian Poetry is interpreted in the philosophical and aesthetic context of the epoch. The goals of the book are 1) to research genesis and traditions of number symbolism in the Russian poetry of the 20th century; 2) to study number symbolism on different levels of a literary work, 3) to interpret number symbolism in Anna Akhmatova’s poetry. The methodology of number symbolism study presented in the book offers the following sequence of steps: 1) description, that is, descriptive representation of all symbolic numbers presented in the literary text; 2) correlation, i.e., establishing the relation between the given number symbolism and certain traditions; 3) interpretation of the number symbolism within the artistic integrityof the whole literary text. The book consists of introduction, three parts, conclusion and a reference list. The first part presents four main traditions of number symbolism in Russian poetry: the folk-pagan (Slavic), antique, Judaic, and Christian. The study is focused on the analysis of the number symbolism and its correlation in a typological perspective, thus the analysis of individual sources of certain poets was omitted. The four traditions of number symbolism reflected in the Russian poetry of the Silver Age are presented simultaneously, i.e., as a shaped system of number symbolism particularly relevant to the poetry of the given period. It was in antique philosophy that the reflection on number was performed that finally separated number and object was implemented in in the concept of the number harmony of cosmos. In Antiquity the harmony of the universe and man presents itself as the “given”, while in Christianity it appears as “predestination” determined by the fight between Good and Evil, thus making the key difference between the ancient and Christian number symbolism. The author points out that for the Russian literature the Christian number tradition is dominant with its sacralisation of one, three, seven, twelve and desacralisation of six and thirteen. The second part of the book argues that number symbolism in a literary work may be presented in three aspects: 1) composition of the literary text, an example of how number symbolism being implemented in the structure of the literary work ex presses its idea and aesthetics; 2) spatiotemporal dimensions of literary text, most closely associated with the mytho-poetic tradition, reflecting the archaic notions of time and space; 3) literary image, when number symbolism is presented by poetic images (characters) of the given literary text. To illustrate the third way of number symbolism representation the author separates two different concepts of “ number image” and “image of number”. Number image suggests attributive relations of number and some literary image (for example, three roses, four cardinal directions, seven candles). Image of number is an example of poeticizing of some numbers as certain ideas and phenomena. Examples of interpretation of number symbolism in three aspects in the works by Russian poets of the Silver Age Innokientiy Anniensky, Vyacheslav Ivanov, Zinaida Gippius, Nikolay Gumilyov, Velimir Khlebnikov, Valery Bryusov, and Boris Pasternak, are presented in the book. The third part of the work is interpretation of Anna Akhmatova’s poetry, where prevalence of the number symbols oriented to Christian tradition is observed

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics