Operating surplus in financial management of Polish local government units

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Błażuk, Katarzyna
dc.date.accessioned 2018-11-07T13:04:04Z
dc.date.available 2018-11-07T13:04:04Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 45 (118) 2018, s. 93-98 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2175
dc.description Celem niniejszego artykułu jest ocena obecnych rozwiązań uzależniających możliwość generowania długu samorządowego od wielkości wypracowanej nadwyżki operacyjnej i weryfikacja hipotezy, że od 2011 roku, a więc od momentu faktycznego obowiązywania „złotej reguły” (zakazu deficytu budżetowego w części bieżącej jednostek samorządu terytorialnego, dalej: JST, wyrażonego w art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz indywidualnego wskaźnika zadłużenia, poziom nadwyżki operacyjnej wywiera istotny wpływ na decyzje inwestycyjne JST. Dodatkowo w wątpliwość podana została zasadność wprowadzenia obowiązku generowania nadwyżki operacyjnej (zakazu deficytu w części bieżącej JST) w odniesieniu do podsektora samorządowego, bez podobnych restrykcji nałożonych na podsektor centralny, odpowiedzialny w latach 2001-2016 średnio za blisko 93 proc. zadłużenia całego sektora finansów publicznych. W badaniach wykorzystano analizę danych statystycznych, a także metodę dogmatyczno-prawną. Uzależnienie zdolności do zaciągania zobowiązań od poziomu wypracowanej nadwyżki operacyjnej należy ocenić pozytywnie. Oparty na niej wskaźnik pozwala urealnić określenie bezpiecznego poziomu długu, rzetelniej odzwierciedlając kondycję finansową oraz zdolności kredytowe poszczególnych JST. Wartość ta decyduje więc o faktycznej, a nie tylko formalnej zdolności kredytowej. Reforma systemu finansów JST, bez wprowadzenia dodatkowych restrykcyjnych ograniczeń na szczeblu centralnym, nie uzdrowi całego sektora finansów publicznych kraju. pl
dc.description.abstract The aim of the article is to assess the currently effective limiting mechanisms for debt incurrence capability of Polish local government units (LGU), which is based on the size of the generated operating surplus. Moreover, the article includes a verification of a hypothesis stating that from 2011, the level of operating surplus significantly influences the investment decisions of LGUs. The article also skeptically scrutinizes the introduction of the operating surplus generation imperative with reference to the LGU subsector (a legal ban of deficit in the current part for LGUs) without similar restrictions regarding the central subsector, which was responsible for about 93% of total public debt in 2001-2016. The methodology applied includes statistical data analysis, as well as a dogmatic-legal method. The dependence of debt incurrence capability on generated operating surplus is to be positively appraised – the financial ratio which incorporates the size of the surplus is an indicator that defines a safe level of debt and therefore accurately reflects the financial condition and credit capabilities of LGUs. This value determines, not only the formal, but also the real credit capability of the unit. The reform of the LGU finance system without any additional constraints on the central level will not lead to the general rejuvenation of the public finance. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Indebtedness pl
dc.subject Local government finance pl
dc.subject Local government units pl
dc.subject Poland 21st century pl
dc.subject FInanse samorządu terytorialnego pl
dc.subject Jednostki samorządu terytorialnego (JST) pl
dc.subject Polska 21 w. pl
dc.subject Zadłużenie pl
dc.title Operating surplus in financial management of Polish local government units pl
dc.title.alternative Nadwyżka operacyjna w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics