Determinanty i funkcje metod zarządzania w aspekcie współczesnej metodologii zarządzania

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Determinanty i funkcje metod zarządzania w aspekcie współczesnej metodologii zarządzania
Tytuł równoległy: Determinants and functions of management methods in the aspect of modern management methodology
Autor: Mroziewski, Marian
URI: http://hdl.handle.net/11331/2173
Date: 2018
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 45 (118) 2018, s. 35-44
Abstract: W opracowaniu o charakterze teoretycznym podjęto próbę uzupełnienia, z perspektywy wymagań współczesnej metodologii zarządzania, dorobku teorii metod zarządzania o zespół determinantów ich doboru oraz o dostrzegane ich miejsce i funkcje w procesie zarządzania organizacyjnego. We wstępie przedstawiono uzasadnienie wyboru tematu oraz główne cele podjętego opracowania, za które przyjęto po pierwsze przedstawienie wymagań współczesnego podejścia do zarządzania oraz typów determinantów, które powinny być uwzględnione przy doborze metod zarządzania według reguł współczesnej metodologii zarządzania, po drugie ukazanie miejsca i funkcji metod zarządzania w sferach objętych metodologią zarządzania oraz przedstawienie proponowanych metod zarządzania ukierunkowanych na rozwijanie niematerialnych zasobów organizacji i uznanych za określone uzupełnienie dominującego zbioru metod. W części opracowania zawierającej materiały i metody opisano główne podejścia do zarządzania, kierunki ich ewolucji, postulowane reguły dobrego zarządzania oraz dyskusję dotyczącą metod zarządzania. W zakresie wyników i dyskusji przedstawiono typy determinantów metod zarządzania ze sfery epistemologicznej, praktyczno-koncepcyjnej i praktycznej oraz dostrzegane ich miejsce i funkcje w postulowanej metodologii zarządzania. We wnioskach, na podstawie przeprowadzonej analizy, przedstawiono proponowane metody zarządzania zorientowane na rozwijanie niematerialnych zasobów, które z jednej strony stanowią podstawę konkurencyjności współczesnych organizacji, z drugiej strony mogą stanowić uzupełnienie funkcjonującego zbioru metod zarządzania.
Description: This theoretical study attempts to supplement, from the perspective of the requirements of contemporary management methodology, the achievements of the theory of management methods with a set of determinants of their selection and their perceived place and functions in the organizational management process. The introduction presents the rationale for the choice of the topic and the main objectives of the study which are: firstly presenting requirements of a modern approach to management and types of determinants which should be taken into account when choosing management methods according to the rules of modern management methodology, and secondly showing the place and function of management methods in spheres covered by the management methodology and presentation of the proposed management methods aimed at developing non-material resources of the organization and recognized as a specific complement to the dominant set of methods. The part of the study containing materials and methods describes the main approaches to management, directions of their evolution, postulated rules of good management and discussion on management methods. In terms of results and discussions, the types of determinants of management methods from the epistemological, practical-conceptual and practical spheres are presented, and their place and functions are recognized in the postulated management methodology. In the conclusions, based on the conducted analysis, the proposed management methods focused on the development of non-material resources, which on the one hand form the basis for the competitiveness of modern organizations, on the other hand may complement the existing set of management methods.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics