Net neutrality and its influence on the competetiveness of web-based services

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Net neutrality and its influence on the competetiveness of web-based services
Tytuł równoległy: Neutralność internetu i jej wpływ na konkurencyjność usług świadczonych w sieci
Autor: Trnka, Krzysztof
URI: http://hdl.handle.net/11331/2168
Date: 2018
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 45 (118) 2018, s. 63-68
Abstract: Access to knowledge and technology is necessary for the proper functioning of a competitive economy. The fastest and most efficient way to obtain and relay information is through the use of electronic media, particularly the Internet. Therefore nation-states should take steps to ensure the free flow of information and fair access to it through the Internet. One of the means to achieve this goal is net neutrality – a regulation, mandating the equal treatment of all sites, platforms and services available on the Web. For the purposes of this paper, achievements of the school of law and economics have been utilized, the behavioural method in particular. The method is used to examine legal rules through the prism of expected social response, i.e. behaviour of addressees of the rule being analyzed, with the assumption that they are guided by a rational desire to fulfill their own economic interests to the fullest extent possible. The author reviewed the arguments presented in scholarly literature, put forward by representatives of economic, legal and IT sciences, both opponents, as well as advocates of net neutrality. An emphasis was put on arguments taking the traits of the Internet as a two-sided market into account. The critical analysis of the aforementioned arguments has led the author to the conclusion, that abandoning the principle of net neutrality creates conditions for companies that are favoured by Internet Service Providers to become more competitive in an undeserved manner. This increase in competitiveness would not involve a higher quality of services or a lower price, so it would be detrimental to consumers. As a consequence, new monopolies may be created or existing ones may become more entrenched. Net neutrality was on the books in the USA from 2015 to 2017, based on a regulation issued by the FCC. This regulation was recently repealed
Description: Dla prawidłowego funkcjonowania konkurencyjnej gospodarki konieczny jest dostęp do wiedzy i technologii. Najszybszym i najbardziej efektywnym sposobem pozyskiwania informacji są media elektroniczne, w szczególności Internet. Państwa powinny zapewnić swobodny przepływ informacji i sprawiedliwy do niej dostęp za pośrednictwem tego medium. Środkiem służącym realizacji tego celu jest neutralność Internetu – regulacja prawna, nakazująca równe traktowanie wszystkich stron, platform i usług dostępnych w Sieci. Zabronione jest blokowanie dostępu, nakładanie dodatkowych opłat czy spowalnianie połączenia z określonymi adresami. Autor wykorzystał dorobek ekonomicznej nauki prawa (law and economics), w szczególności metodę behawioralną, służącą do oceny regulacji prawnych poprzez pryzmat spodziewanej reakcji społecznej, tj. zachowania adresatów analizowanej normy, przy założeniu, że kierują się oni racjonalną chęcią zrealizowania własnych interesów gospodarczych w maksymalnym stopniu. Dokonano przeglądu prezentowanych w piśmiennictwie argumentów, wysuwanych przez przedstawicieli nauk ekonomicznych, prawnych i informatycznych, zarówno przeciwników, jak i zwolenników neutralności Internetu, w szczególności uwzględniające specyfikę Internetu jako rynku dwustronnego. Krytyczna analiza przytoczonych poglądów doprowadziła autora do wniosku, że zaniechanie zasady neutralności Internetu stwarza warunki do tego, aby faworyzowane przez dostawców Internetu przedsiębiorstwa stały się w niezasłużony sposób bardziej konkurencyjne. To zwiększenie konkurencyjności nie wiązałoby się z wyższą jakością świadczonych usług czy niższą ceną, odbyłoby się więc z uszczerbkiem dla konsumentów. W konsekwencji mogą powstać nowe bądź umocnić się już istniejące monopole. Neutralność Internetu obowiązywała w latach 2015-2017 w USA, na podstawie rozporządzenia Federalnej Komisji Komunikacji, które zostało jednak uchylone.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics