An endogenous potential of Poland and its regions

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Koza, Iwona
dc.date.accessioned 2018-09-28T11:46:48Z
dc.date.available 2018-09-28T11:46:48Z
dc.date.issued 2018-09
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 44 (117) 2018, s. 55-63 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2112
dc.description W niniejszym artykule przybliżone zostaną zagadnienia endogenicznego potencjału regionów, w tym problematyka innowacyjności, kapitału intelektualnego, gospodarki opartej na wiedzy oraz przedsiębiorczości i zarządzania zasobami ludzkimi. Zaprezentowane zostaną wyniki badań, odno-szące się do Polski przedstawionej na tle Wspólnoty Europejskiej. Wyniki badania regionalnej innowa-cyjności polskich regionów, zaprezentowane zostaną dla kilku wybranych z nich. Zdecydowano się na dwa województwa o bardzo zróżnicowanych wynikach gospodarczych, tj. województwo małopolskie i mazowieckie. W toku pracy, badane podmioty okazały się być skromnymi lub umiarkowanymi innowa-torami. Zauważyć się dały zapóźnienia w sferze infrastruktury, dostępności transportowej czy zaawan-sowanych usług teleinformatycznych. Wyjątkową szansą dla województw i całego naszego kraju wydaje się być kapitał intelektualny, gotowość do mobilności i adaptacyjności oraz dynamizm szybko zdobywa-jącego nowe umiejętności młodego pokolenia. Dobrą metodą, gwarantującą kreatywność myślenia o przyszłości regionów, a jednocześnie porządkującą tworzenie ram koncepcyjnych polityki strategicznej regionu wydają się też studia foresightowe. pl
dc.description.abstract In this article I will present a brief introduction to the issues of innovation, intellectual capital, knowledge-based economy and entrepreneurship and human resources management. Research results were presented relating to Poland in comparison to the European Community. The results of the study of regional innovation for Polish regions will be presented to select some of them. It was decided on two regions with very different economic performance, i.e. Malopolskie and Mazowieckie provinces. In the course of the work, the entities examined have been found to be modest or moderate innovators. Delays has been observed in the sphere of infrastructure, availability of transport or advanced services. A unique opportunity for provinces and the whole country seems to be the intellectual capital, mobility, agility and dynamism of rapidly gaining new skills by the young generation. A good method to think in a creative way about the future of the regions, and at the same time create a conceptual framework for strategic policy in the region seems to be foresight studies. en
dc.language.iso en pl
dc.publisher Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Entrepreneurship en
dc.subject Human resources en
dc.subject Innovation en
dc.subject Intellectual capital en
dc.subject Knowledge-based economy en
dc.subject Poland 21st century en
dc.subject Gospodarka oparta na wiedzy pl
dc.subject Innowacyjność pl
dc.subject Kapitał intelektualny pl
dc.subject Polska 21 w. pl
dc.subject Przedsiębiorczość
dc.subject Zasoby ludzkie
dc.title An endogenous potential of Poland and its regions en
dc.title.alternative Wewnętrzny potencjał Polski i jej regionów pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics