An endogenous potential of Poland and its regions

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title An endogenous potential of Poland and its regions
Tytuł równoległy: Wewnętrzny potencjał Polski i jej regionów
Autor: Koza, Iwona
URI: http://hdl.handle.net/11331/2112
Date: 2018-09
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 44 (117) 2018, s. 55-63
Abstract: In this article I will present a brief introduction to the issues of innovation, intellectual capital, knowledge-based economy and entrepreneurship and human resources management. Research results were presented relating to Poland in comparison to the European Community. The results of the study of regional innovation for Polish regions will be presented to select some of them. It was decided on two regions with very different economic performance, i.e. Malopolskie and Mazowieckie provinces. In the course of the work, the entities examined have been found to be modest or moderate innovators. Delays has been observed in the sphere of infrastructure, availability of transport or advanced services. A unique opportunity for provinces and the whole country seems to be the intellectual capital, mobility, agility and dynamism of rapidly gaining new skills by the young generation. A good method to think in a creative way about the future of the regions, and at the same time create a conceptual framework for strategic policy in the region seems to be foresight studies.
Description: W niniejszym artykule przybliżone zostaną zagadnienia endogenicznego potencjału regionów, w tym problematyka innowacyjności, kapitału intelektualnego, gospodarki opartej na wiedzy oraz przedsiębiorczości i zarządzania zasobami ludzkimi. Zaprezentowane zostaną wyniki badań, odno-szące się do Polski przedstawionej na tle Wspólnoty Europejskiej. Wyniki badania regionalnej innowa-cyjności polskich regionów, zaprezentowane zostaną dla kilku wybranych z nich. Zdecydowano się na dwa województwa o bardzo zróżnicowanych wynikach gospodarczych, tj. województwo małopolskie i mazowieckie. W toku pracy, badane podmioty okazały się być skromnymi lub umiarkowanymi innowa-torami. Zauważyć się dały zapóźnienia w sferze infrastruktury, dostępności transportowej czy zaawan-sowanych usług teleinformatycznych. Wyjątkową szansą dla województw i całego naszego kraju wydaje się być kapitał intelektualny, gotowość do mobilności i adaptacyjności oraz dynamizm szybko zdobywa-jącego nowe umiejętności młodego pokolenia. Dobrą metodą, gwarantującą kreatywność myślenia o przyszłości regionów, a jednocześnie porządkującą tworzenie ram koncepcyjnych polityki strategicznej regionu wydają się też studia foresightowe.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics