Investment regulation and integration: problems and benefits for the Republic of Belarus

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Investment regulation and integration: problems and benefits for the Republic of Belarus
Tytuł równoległy: Regulacje w obszarze integracji i inwestycji: problemy i korzyści dla Republiki Białorusi
Autor: Zelenkevich, Marina
URI: http://hdl.handle.net/11331/2109
Date: 2018-09
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 44 (117) 2018, s. 27-35
Abstract: The aim of the article is to analyze the experience of the functioning of the economic and insti-tutional investment regulation mechanism in the European Union, determining its structure, development trends and factors of reform, problems and benefits for countries members of the integration association. This experience can be useful for integration associations with the participation of the Republic of Belarus, in which countries interact closely enough in this area, but an investment regulation mechanism has not been created. Substantiated in the article is that the economic basis of the investment regulation mechanism is a single European financial market, identified institutional forms of investment financing, including budget financing, as well as new forms of interaction between state and private financial institutions. The necessity of using the European experience of creating investment platforms in Belarus and the EAEU countries with the aim of co-financing investment projects with participation of international financial organizations, national development banks and private investors. It is determined that a unified organizational and legal basis for the financial and economic activities of the countries of the integration association is an important element of the investment regulation mechanism. An analysis of the experience of regulating investments in the EU gives grounds to assert that it is possible to use new integration methods and tools for stimulating investments in Belarus, taking into account the specific features of the development of the EAEU countries.
Description: Celem artykułu jest analiza doświadczeń funkcjonowania ekonomicznego i instytucjonal-nego mechanizmu regulowania inwestycji w Unii Europejskiej, określenie jego struktury, tendencji rozwojo-wych i czynników reform, problemów i korzyści dla poszczególnych państw członkowskich tego stowarzysze-nia integracyjnego. Te doświadczenia mogą być przydatne dla stowarzyszenia integracyjnego z udziałem Republiki Białorusi, jakim jest Euroazjatycka Unia Ekonomiczna (EAUE). W stowarzyszeniu tym poszczególne kraje także ściśle ze sobą współdziałają w tożsamych obszarach, a jedynie jednolity mechanizm regulujący inwestycje nie został jeszcze stworzony. W artykule podkreślono, że podstawą ekonomiczną mechanizmu regulacji inwestycji jest jednolity europejski rynek finansowy, podkreślono rolę instytucjonalnych form finanso-wania inwestycji, w tym finansowania z budżetu, a także nowe formy interakcji między państwowymi i prywat-nymi instytucjami finansowymi. Wskazano na konieczność wykorzystania europejskich doświadczeń w zakresie tworzenia platform inwestycyjnych na Białorusi i w pozostałych krajach EAUE w celu współfinan-sowania projektów inwestycyjnych z udziałem międzynarodowych organizacji finansowych, krajowych ban-ków rozwoju i prywatnych inwestorów. Stwierdzono, że zunifikowana podstawa organizacyjna i prawna dzia-łalności finansowej i gospodarczej krajów stowarzyszenia integracyjnego jest ważnym elementem mechani-zmu regulacji inwestycji. Analiza doświadczeń związanych z regulowaniem inwestycji w UE daje podstawy do stwierdzenia, że możliwe jest stopniowe dostosowywanie nowych metod i narzędzi integracyjnych do stymu-lowania inwestycji na Białorusi, biorąc pod uwagę specyfikę rozwoju krajów należących do EAUE.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics