Forecasting the commune income as a determinant of local sustainable development

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Forecasting the commune income as a determinant of local sustainable development
Tytuł równoległy: Prognozowanie dochodów gmin jako determinanta zrównoważonego rozwoju lokalnego
Autor: Marciniuk-Kluska, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/2107
Date: 2018-09
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 44 (117) 2018, s. 5-15
Abstract: At the present time it is difficult to overcome problems with research in sustainable local devel-opment due to their diversity and the large-scale social and economic changes in development conditions. The complexity and significance of issues connected with local development assessment require a comprehensive and methodological approach which can form grounds for planning desirable events and shaping the future condition of local government units. Changes taking place in the competitive environment conditions reveal the need for a consistent, prospective and effective attitude to local processes and defining the main directions of development. Planning the development at the local level is inevitable owing to the necessity of optimising budget expenses and performing public tasks properly. The purpose of the paper is to present a forecast of the rural commune income in 2018-2020 The data from 2003-2016 (GUS) was used in order to prepare rural commune income and expenditure forecasts for 2018-2020. The level of budgetary in-come and expenditure and the increment of the smoothed variable representing the linear trend coefficient were subject to exponential smoothing. The local government units subject to the analysis are very diversified, often char-acterised by large-scale development gaps and low attractiveness of location; the situation is most difficult in rural areas.
Description: W obecnym czasie problemy występujące w badaniach zrównoważonego rozwoju lokalnego są trudne do przezwyciężenia ze względu na ich złożoność i zachodzące zmiany społeczno-gospodarczych uwarunkowań rozwoju. Złożoność oraz istotność zagadnień związanych z oceną rozwoju lokalnego wymaga kompleksowego i metodycznego podejścia, które może być podstawą planowania pożądanych zdarzeń i stanów lokalnych jednostek samorządu z punktu widzenia przyszłej sytuacji. W warunkach otoczenia konkurencyjnego zachodzące zmiany ujawniają potrzeby konsekwentnego, perspektywicznego oraz prawidłowego postrzegania procesów lokalnych oraz wyznaczania kluczowych kierunków ich rozwoju. Planowanie rozwoju na szczeblu lokalnym jest niezbędne ze względu na konieczność optymalizacji wydatków budżetowych i właściwego wykonywania zadań publicznych. Celem artykułu było przedstawienie prognozy dochodów gmin wiejskich na lata 2018-2020, która ma istotne znaczenie w procesie projektowania najbardziej oczekiwanych zdarzeń i stanów jednostek samorządowych z punktu widzenia przyszłej sytuacji. W celu zbudowania prognoz gmin wiejskich na lata 2018-2020 wykorzystano dane (GUS) z lat 2003-2016. Wygładzaniu wykład-niczemu poddano poziom dochodów i wydatków budżetowych oraz przyrost wygładzonej zmiennej, reprezentujące współczynnik trendu liniowego. Analizowane jednostki samorządowe są bardzo zróżnicowane, czę-sto o dużej skali opóźnień rozwojowych oraz mniejszej atrakcyjności lokalizacyjnej, najtrudniejsza sytuacja występuje na obszarach wiejskich.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics