Bezpieczeństwo wykorzystywania zaawansowanych materiałów: wybrane problemy prawne

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Bezpieczeństwo wykorzystywania zaawansowanych materiałów: wybrane problemy prawne
Tytuł równoległy: The security of using advanced materials: selected legal problems
Autor: Jurewicz, Marcin
URI: http://hdl.handle.net/11331/2106
Date: 2018-09
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 44 (117) 2018, s. 87-92
Abstract: Celem artykułu jest rozstrzygnięcie problemu, w jakim stopniu jest zagwarantowane przez prawodawcę bezpieczeństwo wykorzystywania zaawansowanych materiałów. Artykuł odnosi się do podstawowych aktów prawnych dotyczących substancji chemicznych w formie nanomateriału i polimerów: rozporządzenia REACH i rozporządzenia CLP. Zastosowanymi metodami badawczymi są: formalno-dogmatyczna, czyli analiza i interpretacja przepisów prawnych, oraz sylogistyczna, czyli teoretyczny, abstrakcyjny sposób rozumowania i uogólniania instytucji prawa administracyjnego. Zaawansowane materiały oznaczają zespół technik i procesów nastawionych na badanie oraz manipulowanie materią w celu lepszego poznania materiałów (w tym w skali atomowej i molekularnej) tak, aby zdobytą w ten sposób wiedzę móc wykorzystać w wytwarzaniu nowych materiałów, charakteryzujących się po-żądaną strukturą i właściwościami. Zaawansowane materiały służą wytwarzaniu innowacyjnych produktów w licznych sektorach z korzyścią dla społeczeństwa i zostały one uznane za kluczowe technologie wspomagające w UE. Wyzwaniem w aspekcie prawnym jest zwłaszcza zagwarantowanie bezpieczeństwa wykorzystywania nowatorskich zastosowań nanomateriałów oraz polimerów.
Description: The aim of the article is to solve the problem to what extent the safety of using advanced materials is guaranteed by the legislator. The article refers to the basic legal acts concerning chemical substances in the form of nanomaterial and polymers: REACH Regulation and CLP Regulation. The applied research methods are: formal-dogmatic, that is analysis and interpretation of legal provisions and syllogistic, that is the theoretical, abstract way of reasoning and generalization of administrative law institutions. Advanced materials mean a set of techniques and processes aimed at researching and manipulating matter in order to better understand materials (including at atomic and molecular scale) so that the knowledge acquired in this way can be used in the production of new materials characterized by the desired structure and properties. Advanced materials serve the production of innovative products in numerous sectors for the benefit of society and have been recognized as key enabling technologies in the EU. In particular, the legal challenge is to guarantee the safety of using innovative applications of nanomaterials and polymers.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics