Rola stowarzyszeń i organizacji pozarządowych We współczesnym społeczeństwie obywatelskim

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Rola stowarzyszeń i organizacji pozarządowych We współczesnym społeczeństwie obywatelskim
Tytuł równoległy: The role of associations and the non - governmental organizations in contemporary civil society
Autor: Sarzała, Dariusz
URI: http://hdl.handle.net/11331/2050
Date: 2013
Źródło: Doctrina. - 2012, nr 9, s. 249-262
Abstract: Przedmiotem artykułu jest problematyka dotycząca roli jaką pełnią stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe we współczesnym społeczeństwie obywatelskim. Problematyka ta staje się coraz bardziej istotna z uwagi na fakt, że misja stowarzyszeń i wszelkich innych organizacji pozarządowych w związku z następującymi procesami integracyjnymi oraz postępującą globalizacją ulega ciągłemu rozszerzeniu. Ponadto w związku ze zmianą koncepcji funkcjonowania państwa polskiego, zarówno w sferze ustrojowej jak i społeczno – ekonomicznej, pojawiło się wiele nowych wyzwań dla wszelkich inicjatyw obywatelskich. Idea społeczeństwa obywatelskiego wskazuje, że w ustroju demokratycznym muszą funkcjonować wszelkiego rodzaju stowarzyszenia i inne grupy społeczne, organizowane niezależnie od państwa, gdyż tylko w taki sposób władza może być limitowana, a społeczeństwo będzie w stanie przeciwstawić się wszelkiego rodzaju rządom autorytarnym, koterii i wąskich grup. Stowarzyszenia obywatelskie i inne organizacje pozarządowe nie tylko osłaniają jednostkę przed nadmierną władzą państwa, lecz także są miejscem wyrażania, uzgadniania i realizacji interesów różnych grup społecznych. Ludzie mogą w nich nie tylko uczyć się wzajemnego zaufania i uczestnictwa w demokracji oraz wspólnego działania, lecz także kształtować umiejętności obywatelskie
Description: The subject of this article is the question of the role of associations and different non – governmental organizations in contemporary civil society. These problems become more and more essential with the fact, that the mission of associations and every different non – governmental organizations in relationship with following integrated processes as well as with the progressive globalization undergoes to the continuous widening. Moreover in the relationship with change of the conception of functioning the Polish state, both in constitutional and social- economic sphere many new challenges appeared for every civil initiatives. The idea of civil society shows, that in democratic system the every kind of association and different social groups have to function, they are organized independently from the state, because only in such way the power of the state can be limited and the society will be able to oppose every kind of the authoritarian government, the coterie and different groups. The civil associations and different non – governmental organizations not only protect the individual before excessive power of the state but also they are the place of expression , coordinating and the realization of interests of different social groups. People can learn not only mutual confidence and participation in democracy as well as common working, but also shape civil skills, too

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

  • Doctrina. 2012. Nr 9 [31]
    Tytuł znajduje się w części B listy czasopism punktowanych MNiSW. 2012 r.: 4 pkt.
Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics