Egzogeniczna teoria powstania państwa wobec koncepcji umowy społecznej. Znaczenie sztuki dla uzasadnienia teorii wojny i podboju

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Fordoński, Arkadiusz Łukasz
dc.date.accessioned 2018-07-24T09:11:20Z
dc.date.available 2018-07-24T09:11:20Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Doctrina. - 2012, nr 9, s. 119-128 pl
dc.identifier.issn 1730-0274
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2040
dc.description The article presents the model of the emerging by the violence, war and conquest. The inspiration to formulate this showed conception were films which did not draw from any historical sources but also in detail presenting the ways of shaping: the power as such, the supremacy of individual in the group and at last the state. The film and the television are the mainstays of mimicry in art at present - even when the paintings created by them do not reflect these real ones , they create a mimetic illusion by their similarity to real world. If so visions presented in films do not need to portray the real causes of process of be shaping the state, they can show the causes in smaller or larger measure. They make possible the building the theoretical models and the article takes down the exogenous conceptions of existence of the state and the conceptions of social contract pl
dc.description.abstract Artykuł prezentuje model wyłaniania się państwa za sprawą przemocy, wojny i podboju. Inspiracją dla sformułowania zaprezentowanej koncepcji stały się filmy, często nie czerpiące w żadnej mierze ze źródeł historycznych, ale zarazem szczegółowo prezentujące sposób w jaki mogą kształtować się: władza jako taka, supremacja jednostki w grupie i wreszcie państwo. Film i telewizja są obecnie ostojami mimetyzmu w sztuce – nawet jeśli tworzone przez nie obrazy nie odzwierciedlają tych rzeczywistych, to stwarzają iluzję mimetyczną poprzez swe podobieństwo do świata rzeczywistego. O ile więc wizje prezentowane w filmach nie muszą ukazywać realnych przyczyn procesu kształtowania się państwa, mogą wskazywać na przyczyny w mniejszej, bądź większej mierze prawdopodobne. Umożliwiają też budowanie modeli teoretycznych i artykuł zestawia egzogeniczna koncepcje powstania państwa i koncepcje umowy społecznej pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ *
dc.subject Państwo pl
dc.subject Przemoc pl
dc.subject Umowa społeczna pl
dc.subject Władza pl
dc.subject Wojna pl
dc.subject Power pl
dc.subject Social contract pl
dc.subject State pl
dc.subject Violence pl
dc.subject War pl
dc.title Egzogeniczna teoria powstania państwa wobec koncepcji umowy społecznej. Znaczenie sztuki dla uzasadnienia teorii wojny i podboju pl
dc.title.alternative The exogenous theory of the state existence in the face of the conception of social contract. The meaning of art justifying the theory of war and the conquest pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

  • Doctrina. 2012. Nr 9 [31]
    Tytuł znajduje się w części B listy czasopism punktowanych MNiSW. 2012 r.: 4 pkt.

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics