Johannes Althusius: pierwszy teoretyk federalizmu

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Johannes Althusius: pierwszy teoretyk federalizmu
Tytuł równoległy: Johannes Althusius: the first theoretician of federalism
Autor: Chmielewska, Lucyna
URI: http://hdl.handle.net/11331/2036
Date: 2013
Źródło: Doctrina. - 2012, nr 9, s. 11-29
Abstract: Artykuł przybliża myśl polityczną Johannesa Althusiusa (1557-1638), która w ostatnim stuleciu przeżywa swoisty renesans i docenia się jej znaczenie dla koncepcji politycznych. Widziano w niej rekonstrukcję średniowiecznego korporacjonizmu na potrzeby wkraczającej nowożytności. Podstawę Althusiusowej teorii zawiera się w koncepcie stowarzyszania się i jego kalwińskiej interpretacji. Można uznać Althusiusa za prekursora nowoczesnego federalizmu. Trzeba tez docenić duże znaczenie dzieła Althusiusa dla inspiracji teorii liberalnych w Anglii i Holandii, służących wolności jednostki kosztem ograniczonej władzy państwa. Althusius sprzeciwił się koncepcji absolutnej suwerenności Jeana Bodina i jako alternatywę proponował system suwerenności subsydiarnej (podzielonej), w której istnieje pluralizm autonomicznych społeczności, współuczestniczących w rządzeniu państwem. Odbywa się to w ten sposób, że społeczności mniejsze, na drodze negocjacji i umów, przekazują część władzy społecznościom większym, nie tracąc przy tym swej podmiotowości. Władza w państwie, a tym samym suwerenność państwa, ma zatem charakter oddolny
Description: This article brings closer The political thought of Johannesa Althusiusa (1557-1638), which in the last century abuses the special renaissance abuses and it is appreciated its meaning for political conceptions. It was seen as the reconstruction of mediaeval corporacionizm of the needs of entering modern times. The basis of the Althusius theory is the concept of the association and his Calvinist interpretation. We can recognize Althusius as the precursor of modern federalism. It should be marked the large value value of meaning of the Althusius's work for inspiration of broad-minded theories in England and the Holland, useful for freedom of individual by the cost of limited power of the state. Althusius contradicted the conception of absolute sovereignty of Jean Bodin and as the alternative proposed the system of divided sovereignty in which the pluralism of the autonomic communities exists participating in the ruling of the state. This is held in this way, that the smaller communities, on the way of negotiation and the contracts, pass the part of the power to the larger communities, not losing their subjectivity. The power in the state, and the same the sovereignty of the state, has therefore the character proceeding from the ranks

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

  • Doctrina. 2012. Nr 9 [31]
    Tytuł znajduje się w części B listy czasopism punktowanych MNiSW. 2012 r.: 4 pkt.
Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics