Dochodowe uwarunkowania rozwoju powiatów województwa lubelskiego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Dochodowe uwarunkowania rozwoju powiatów województwa lubelskiego
Tytuł równoległy: Income conditions of the development of the counties of the lubelskie voivodeship
Autor: Podstawka, Marian; Suchodolski, Bartłomiej
URI: http://hdl.handle.net/11331/1996
Date: 2018-06
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 43 (116) 2018, s. 9-23
Abstract: Publikacja przedstawia problematykę rozwoju lokalnego oraz finansowania działalności powiatów w Polsce. Powiaty stanowią istotną część struktury polskiej administracji samorządowej. Jednym z podstawowych zadań spoczywających na powiatach jest dbanie o dokonujący się na ich terenie rozwój lokalny. Obejmuje on zmiany ilościowe i jakościowe zachodzące w społecznym oraz gospodarczym funkcjonowaniu lokalnych jednostek samorządu terytorialnego. Jego realizacja wymaga posiadania przez powiat niezbędnych środków pieniężnych. Dochody powia- tów obejmują trzy grupy – dochody własne, subwencję ogólną i dotacje. Celem artykułu jest próba oceny zależności pomiędzy poziomem rozwoju i poziomem dochodów powiatów wchodzących w skład struktury województwa lubelskiego w latach 2010-2015. Ocena poziomu rozwoju badanych powiatów przeprowadzona została z wykorzystaniem taksonomicznego miernika rozwoju Hellwiga. Przeprowadzone badanie potwierdziło postawioną hipotezę badawczą zakładającą, że pomiędzy poziomem rozwoju powiatów a poziomem uzyskiwanych przez nie dochodów per capita zachodzi dodatnia zależność.
Description: The publication presents the problem of local development and financing of counties in Poland. Counties are an important part of the public administration structure of Polish local governments. One of the tasks assigned to them is to take care of local development in their area. Local development includes quantitative and qualitative changes that take place in the social and economic functioning of the local government units. Its implementation requires essential funds from the country. The county's incomes include three groups of funds - own revenues, general subvention and subsidies. The aim of the article is to assess the relationship between the level of development and the level of income of the counties of the lubelskie voivodeship in 2010-2015. The assessment of the level of development was carried out with the Hellwig taxonomic develop-ment measure. The study confirmed the research hypothesis assuming that between the level of counties development and the level of their income per capita there is a positive dependence

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics