Operacjonalizacja strategii na przykładzie przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa owocowo-warzywnego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Operacjonalizacja strategii na przykładzie przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa owocowo-warzywnego
Tytuł równoległy: Operationalization of the strategy on the example of companies from the fruit and vegetable processing
Autor: Pieniak-Lendzion, Krystyna; Nowogródzka, Teresa
URI: http://hdl.handle.net/11331/1964
Date: 2016
Źródło: Koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań współczesnej gospodarki / red. nauk. Marek Cisek, Radosław Korneć. - Siedlce, 2016. - S. 373-382
Abstract: Zmienność otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstw wymusza na menadżerach opracowywanie i skuteczne wdrażanie długofalowych strategii. Niezbędne staje się zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, które pozwala na dopasowanie organizacji do otoczenia, umożliwiając przetrwanie i rozwój, a w rezultacie przyczyniające się do wzrostu wyniku finansowego firmy. Jednym z narzędzi wspomagających zarządzanie strategiczne jest Balanced Scorecard (BSC). BSC przekłada misję i strategię na cele i mierniki. Opisuje strategię przedsiębiorstwa przy pomocy mapy podzielonej na cztery perspektywy (finansowa, klienta, procesów wewnętrznych, wiedzy i rozwoju). Celem artykułu jest przedstawienie sposobu do- konania operacjonalizacji strategii przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa owocowo- warzywnego. Dla osiągnięcia wyznaczonego celu wykorzystano program ADOscore. Jest on wsparciem informatycznym dla wszystkich kroków tworzenia BSC, od definicji strategii aż do powiązań przyczynowo-skutkowych z celami, wskaźnikami i działaniami.
Description: Variability of internal and external environment of enterprises forces man-agers to develop and implement effective long-term strategies. It becomes necessary strategic management company that allows you to adjust the organization to the en-vironment, enabling the survival and development, and as a result contribute to the growth of the financial result of the company. One of the tools supporting the strate-gic management of the Balanced Scorecard (BSC). BSC translates the mission and strategy into objectives and measures. Describes the strategy of the company with the help of the map divided into four perspectives (financial, customer, internal pro-cesses, knowledge and development). This article aims to show how to make the op-erationalization of the corporate strategy of the sector fruit and vegetable processing. To achieve the target program was used ADOscore. It is IT support for all the steps of the creation of the BSC, the definition of a strategy to cause and effect linkages with targets, indicators and actions

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics