Logistyka odpadów komunalnych narzędziem kształtowania bezpieczeństwa ekologicznego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Logistyka odpadów komunalnych narzędziem kształtowania bezpieczeństwa ekologicznego
Tytuł równoległy: Logistics of municipal solid waste as tool of shaping ecological safety
Autor: Korneć, Radosław
URI: http://hdl.handle.net/11331/1961
Date: 2016
Źródło: Koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań współczesnej gospodarki / red. nauk. Marek Cisek, Radosław Korneć. - Siedlce, 2016. - S. 83-97
Abstract: Problematyka dotycząca prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, ich wykorzystaniem oraz minimalizacją destrukcyjnego oddziaływania na otoczenie należy do fundamentalnych zagadnień ochrony środowiska. Ważne miejsce w gospodarowaniu odpadami odgrywają systemy logistyczne mające na celu za- mknięcie łańcucha dostaw, poprzez ponowne wykorzystanie skonsumowanych surowców. Efektywne funkcjonowanie logistyki odpadów komunalnych jest warunkowane przede wszystkim przepisami prawnymi oraz odpowiednią działalnością instytucji publicznych, bowiem to one odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego państwa. W artykule poddano analizie konstytucyjny obowiązek zagwarantowania bezpieczeństwa ekologicznego oraz przedstawiono obecny system logistyki odpadów komunalnych, a także wynikające z niego zadania dla samorządu terytorialnego.
Description: Issues concerning the proper handling of waste, its use and minimizing the destructive impact on the environment is one of the fundamental environmental pro-tection question. The important place in the waste management plays logistics sys-tems in order to close the supply chain through the reuse of consumed raw materials. Effective functioning of the logistics of municipal waste is primarily conditioned by law procedures and relevant activities of public institutions as they are responsible for ensuring the ecological security of the state. The article analyzes the constitutional obligation to ensure ecological safety and it is shown the current logistics system of municipal waste as well as the resulting tasks for the local government

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics