Przemieszczanie się wybranych pierwiastków z gleby do biomasy w kontekście wartości energetycznej roślin nawadnianych nieoczyszczonymi wodami ściekowymi

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martyn, Waldemar pl
dc.contributor.advisor Niemczuk, Bożena [promotor pomocniczy] pl
dc.contributor.author Czerwiński, Andrzej pl
dc.date.accessioned 2018-04-25T16:10:19Z
dc.date.available 2018-04-25T16:10:19Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1944
dc.description Wydział Przyrodniczy pl
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy była ocena przemieszczania się wybranych pierwiastków z gleby do biomasy, w kontekście wartości energetycznej roślin nawadnianych nieoczyszczonymi wodami ściekowymi. W tym celu określono zawartość pierwiastków podstawowych i zasadowych w glebie i badanych roślinach energetycznych. Zostały oznaczone i poddane ocenie parametry energetyczne badanej biomasy. Jednocześnie analizowano wpływ chemicznych właściwości biomasy na jej właściwości energetyczne. Próbki gleby i roślin pochodziły z doświadczenia założonego na naturalnym polu należącym do „Łęczyńskiej Energetyki" usytuowanym opodal oczyszczalni. Doświadczenie składało się z trzech bloków po 20 poletek o powierzchni 12 m2 każde. Na poletkach wysadzono pięć gatunków roślin energetycznych i zastosowano trzy dawki nawadniania nieoczyszczonymi wodami ściekowymi w ilości: 300, 600 i 900 1 na każde z pięciu poletek z analizowanymi gatunkami roślin. Dało to odpowiednio 5, 10 i 15 mm wody ściekowej na każde z nich. Nad 15-stoma poletkami z każdego bloku doświadczenia zamontowano infrastrukturę do nawadniania roślin, a 5 pozostałych poletek w każdym bloku pozostało bez nawadniania jako tzw. poletka „zerowe". W badaniach laboratoryjnych oznaczono skład granulometryczny, odczyn, zawartość Corg. w glebie, zawartość makroelementów: C, H, N, S oraz pierwiastków zasadowych: Ca, Mg, Na, K w glebie i roślinach. Ponadto przeprowadzono oznaczenia podstawowych parametrów energetycznych biomasy: wilgotności, zawartości popiołu, substancji lotnych oraz ciepła spalania. Produkcja biomasy roślin energetycznych w specyficznych warunkach na słabych jakościowo glebach przy niestandardowym nawadnianiu wodami ściekowymi była zróżnicowana. Poszczególne gatunki roślin energetycznych wpływały istotnie na zawartość Corg. oraz występowanie w glebie pierwiastków z grupy podstawowych i zasadowych. Ciepło spalania i wartość opałowa biomasy uzależniona była od gatunku roślin i na tym tle parametry te znacznie się między sobą różniły. Stwierdzono istotne różnice pomiędzy ciepłem spalania i wartością opałową biomasy a poszczególnymi sezonami wegetacyjnymi, w pierwszym i trzecim roku badań. pl
dc.description.abstract The aim of the thesis was the assessment of the migration of certain elements from soil to biomass in the context of energy value of the plants irrigated with non-treated wastewater. To this end, the content of basic and alkaline elements in soil and studied energy plants was determined. The energy parameters of biomass were identified and analysed. The influence of chemical properties of biomass on its energy properties was analysed as well. The soil and plant samples were from an experiment started on the field, belonging to "Łęczyńska Energetyka", situated near a sewage treatment plant. In the experiment there were three blocks of twenty small fields of 12 sqm each. Five types of energy plants were planted in the fields and three doses of non-treated wastewater irrigation (300, 600 and 900 1) were applied on each of five fields with the studied plants. That was 5, 10 and 15 mm of wastewater on each of them. An irrigation infrastructure was installed over fifteen small fields. The remaining five in each block were left unwatered and called "zero" fields. In laboratory tests we marked granulometric composition, reaction, Corg. content in soil as well as the content of macroelements (C, H, N,S) and alkaline elements (Ca, Mg, Na, K) in both soil and plants. The basic biomass energy parameters were measured too, such as moisture, ash content, volatile substances content and calorific power. The production of energy plants biomass in specific conditions on poor quality siols and with non-standard wastewater irrigation was varied. The types of plants influenced the content of Corg. and the amount of basic and alkaline elements in soil. The calorific power and net calorific value of biomass was dependent on the plant type, which caused the parameters to vary. It was found that there are significant differences between the calorific power, net calorific value of biomass and the growing seasons in the first and third year of the research. en
dc.language.iso pl pl
dc.rights Zarządzenie Nr 5/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie gromadzenia i udostępniania wersji elektronicznych rozpraw doktorskich w Repozytorium UPH pl
dc.subject Biomasa pl
dc.subject Nawadnianie pl
dc.subject Pierwiastki zasadowe pl
dc.subject Rośliny energetyczne pl
dc.subject Skład chemiczny pl
dc.subject Wartość energetyczna en
dc.subject Wody ściekowe en
dc.subject Alkaline elements en
dc.subject Biomass en
dc.subject Chemical composition en
dc.subject Energy plants en
dc.subject Energy value en
dc.subject Irrigation en
dc.subject Wastewater en
dc.title Przemieszczanie się wybranych pierwiastków z gleby do biomasy w kontekście wartości energetycznej roślin nawadnianych nieoczyszczonymi wodami ściekowymi pl
dc.title.alternative Migration of certain elements form soil to biomass in the context of energy value of the plants irrigated with non-treated wastewater en
dc.type Thesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics