Wpływ grzybów mikoryzowych i supersorbentów na wzrost i plonowanie papryki (Capsicum annuum L.)

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wpływ grzybów mikoryzowych i supersorbentów na wzrost i plonowanie papryki (Capsicum annuum L.)
Tytuł równoległy: Effect of mycorrhizal fungi and supersorbents on the growth and yield of peppers (Capsicum annuum L.)
Autor: Tartanus, Michał
Promotor: Franczuk, Jolanta
URI: http://hdl.handle.net/11331/1910
Date: 2017
Abstract:
 
W związku z negatywnymi dla środowiska skutkami stosowania chemicznych preparatów w produkcji rolniczej coraz częściej propaguje się bezpieczniejsze, naturalne środki. Jedną z możliwości zastąpienia środków chemicznych jest stosowanie preparatów mikrobiologicznych będących ich naturalnymi zamiennikami. Są one produkowane z odpowiednio dobranych mikroorganizmów powszechnie występujących w środowisku naturalnym. Wśród poznanych i coraz szerzej stosowanych preparatów mikrobiologicznych są szczepionki zawierające grzyby mikoryzowe. Grzyby mikoryzowe zwiększają powierzchnię chłonną systemu korzeniowego dzięki temu wpływają na lepsze zaopatrzenie roślin w wodę i składniki pokarmowe. Najbardziej rozpowszechnionymi grzybami mikoryzowymi o kluczowym znaczeniu dla roślin są arbuskularne grzyby mikoryzowe. Jednym z głównych czynników ograniczających plon roślin jest okresowy niedobór wody w glebie. Wpływ na poprawę pojemności wodnej gleby mają supersorbenty. Związki te wiążą i magazynują wodę zwiększając jej dostępność dla roślin. W latach 2014 – 2016 na terenie ośrodka szklarniowego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przeprowadzono badania, których celem było określenie wpływu inokulacji systemu korzeniowego arbuskularni grzybami mikoryzowymi (AGM) i dodatku do podłoża uprawowego supersorbentu na wzrost i rozwój roślin, wielkość i jakość plonu oraz wybrane elementy wartości odżywczej owoców papryki słodkiej wieloowocowej odmiany ‘Traviatta’. Stwierdzono, że zastosowanie mikoryzy w uprawie papryki zarówno w trakcie produkcji rozsady jak i podczas sadzenia jej do cylindrów, wpływało na wzrost plonu ogółem i handlowego owoców oraz średnicy łodygi. Najbardziej istotny wzrost plonu handlowego i średnicy łodygi stwierdzono u roślin inokulowanych w trakcie produkcji rozsady. Mikoryza zastosowana podczas produkcji rozsady wpłynęła na wzrost masy systemu korzeniowego, zastosowana podczas sadzenia rozsady do cylindrów powodowała wzrost wysokości roślin. Inokulowanie korzeni papryki grzybami mikoryzowymi nie miało istotnego wpływu na masę części nadziemnych i cechy biometryczne owoców oraz na zawartość składników odżywczych i składników mineralnych w owocach. Dodatek supersorbentu do podłoża poprawiał warunki wzrostu papryki, oddziałując korzystnie na cechy biometryczne roślin i owoców oraz wielkość plonu. Supersorbent spowodował istotny wzrost cukrów redukujących i większości składników mineralnych w owocach. Kwasowość oraz zawartość suchej masy, białka, kwasu L-askorbinowego i potasu w owocach w uprawie z supersorbentem i bez supersorbentu były na zbliżonym poziomie. Dodatek supersorbentu powodował istotny spadek zawartość cukrów ogółem.
 
In therefore negative environmental effects of the use of chemical preparations in agricultural production increasingly promotes safe, more natural means. One of the options for replacing chemicals is the use of microbiological preparations which are their natural alternatives. They are produced with selected microorganisms commonly found in the wild. Among the known and more widely used for microbiological preparations are preparations containing mycorrhizal fungi. Mycorrhizal fungi increases the surface absorbent a root system, thus influence a better supply of water and plant nutrients. The most prevalent mycorrhizal fungi essential for plants are arbuscular mycorrhizal fungi. One of the main factors restrictive yield of plants is a periodic deficiency of water in the soil. A favorable effect to water capacity of the soil to has a supersorbent. These compounds bind and store the water increasing its availability for the plants. In the years 2014-2016 in greenhouse complex at the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce have been study out, whose aim was to determine the effect of inoculation the root system arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) and additive supersorbent to the substrate on the growth and development of plants, the size and quality of the yield and the content of selected elements of nutritional value of fruits of sweet large fruited peppers cultivar ‘Traviatta’. It was found that the use of mycorrhiza in the cultivation of sweet peppers both under seedlings and during planting seedlings into the cylinders, effect on the increase total and marketable yield fruit and stem diameter. The most significant increase in marketable yield and stem diameter it was found in plants inoculated during the production of seedlings. Mycorrhiza applied during production of seedlings affected the growth the weight of root system, but applied during planting seedling cause increase in plant height. Inoculation of roots system of the plants of mycorrhizal fungi had no significant effect on the weight of aerial parts and biometric features of fruit and content of nutrients and minerals in fruits. The addition of the superabsorbent to the substrate improved growth conditions sweet peppers, positively influence the biometric features and size and quality of the yield. Supersorbent has caused a significant increase in reducing sugars and most minerals in fruits. The acidity and the content of dry matter, protein, L-Ascorbic acid and potassium in the fruit in cultivation of supersorbent and without supersorbent were on the same level. Add in supersorbent caused a significant decrease in the content of total sugars.
 
Description: Wydział Przyrodniczy

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics