Marketing terytorialny jako determinanta zrównoważonego rozwoju lokalnego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Marketing terytorialny jako determinanta zrównoważonego rozwoju lokalnego
Tytuł równoległy: Territorial marketing as a determinant of local sustainable development
Autor: Marciniuk-Kluska, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/1892
Date: 2017
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 42 (115) 2017, s. 211-225
Abstract: W rozwiniętej gospodarce rynkowej powiązania podmiotów gospodarczych z sektora prywatnego, podmiotów publicznych, w tym jednostek przestrzenno-administracyjnych sprowadzają się do transakcji kupna-sprzedaży dóbr i usług, w wyniku czego dokonuje się transfer własności między grupami społecznymi, instytucjami i osobami fizycznymi. Gminy są pełnoprawnymi uczestnikami rynku prowadzącymi rozbudowaną działalność, której głównym celem ma być zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Idea zarządzania w jednostkach samorządowych powinna uwzględniać myślenie przedsiębiorcze, szczególnie w procesie podejmowania decyzji w instytucjach samorządowych. Właściwy proces podejmowania decyzji zorientowany głównie na odbiorcach dóbr i usług komunalnych powinien funkcjonować w oparciu o marketingowy punkt widzenia. Celem artykułu było ukazanie istoty podejścia marketingowego w praktyce zarządzania zrównoważonym rozwojem lokalnym, w gminach wiejskich podregionu ostrołęcko-siedleckiego jako podmiotu rynku oraz analiza wydatków na promocję gmin. Omawiany podregion stanowi część najbogatszego regionu Polski wchodzącego w skład województwa mazowieckiego. Jednak na terenie tego województwa występuje zróżnicowanie poziomu rozwoju pomiędzy podregionami. Analizowany podregion ostrołęcko-siedlecki jest podregionem biedniejszym, o dużej skali opóźnień rozwojowych oraz mniejszej atrakcyjności lokalizacyjnej; najtrudniejsza sytuacja występuje na obszarach wiejskich.
Description: In a developed market economy relations between economic entities from the private sector and public bodies, including spatial and administrative units, come down to purchases of goods and services as a result of which ownership titles to property are transferred between social groups, institutions and individuals. Operating mainly in order to fulfil residents’ needs, communes are full participants of the market. The idea behind management in self-government units should take into consideration the entrepreneurial mindset, especially in the decision-making process undertaken by self-government institutions. Being chiefly oriented at the recipients of council goods and services, a correct decisionmaking process ought to rely on the marketing viewpoint. The purpose of the paper is to reveal the essence of applying a marketing approach to the practice of managing local sustainable development in rural communes of the Ostrołęka- Siedlce subregion. The relevant subregion belongs to the richest regions in Poland and is part of the Mazovian Province. However, there is a high dispersion of the level of development in individual subregions in the area of the province. The subject Ostrołęka-Siedlce subregion is one of the poorest, characterised by large-scale development gaps and a low attractiveness of the location; the situation is most difficult in rural areas

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics