Первые русские идеологи панславизма М.П. Погодин К.С. Аксаков

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Первые русские идеологи панславизма М.П. Погодин К.С. Аксаков
Tytuł równoległy: During the Crimean war in Russia appeared panslavistic programs - conservative (M. Pogodin) and liberal (K. Aksakov)
Autor: Чуркина, Искра Васильевна
URI: http://hdl.handle.net/11331/1856
Date: 2016
Źródło: Panslawizm : wczoraj, dziś, jutro / redakcja naukowa Zofia Chyra-Rolicz, Tomasz Rokosz. Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016, s. 45-54
Abstract: Koncepcje panslawistyczne opierają się na szeregu obiektywnych odniesieniach takich, jak: wspólnota językowa narodów słowiańskich, tożsamość kulturowa, pamięć o wspólnym pochodzeniu. Idea wspólnoty słowiańskiej wywodzi się epoki z wczesnego średniowiecza i ściśle wiąże się z okresem aktywnej działalności Cyryla i Metodego. Ideę panslawizmu podsycał w literaturze źródłowej fakt, iż Słowianie na przestrzeni dziejów posiadali wspólnych wrogów na zachodzie – Niemców, na wschodzie – Turków i Mongołów. Konkretne wydarzenia ukazywały, iż w niektórych przypadkach Słowianie z powodzeniem potrafili wspólnie przeciwstawić się wspólnym wrogom (np. Bitwa pod Grunwaldem, wspólne walki Serbów, Bułgarów przeciw Turkom rosyjskim). W okresie renesansu idea wspólnoty słowiańskiej cieszyła się ogromna popularnością Teorie wspólnota słowiańska promowali m.in. Y. Dobrovsky, Y. Yungmann, Ya. Kollar, L. Shtur, Chorwatów L. Gay, Y.Yu. Shtrosmayer, Słoweńcy V. Vodnik, M. Mayar. Rosyjski historyk V.K. Volkov słusznie zauważa: „Stosunek do Rosji reprezentowane w tych warunkach nie stanowi jakiegoś konkretnego programu politycznego, i był jednym z elementów narodowej ideologii wyzwolenia ludów słowiańskich”.
Description: Идеи панславизма базируются на ряде объективных моментах: близости языков славянских народов, некоторых их обычаев, памяти об общем происхождении. Идея славянской общности зародилась в раннем средневековье, окреплa в период деятельности славянских про- светителей Кирилла и Мефодия. Идея славянской общности подпитывалась у славянских книжников тем фактом, что у сла- вян были общие враги: на западе – немцы, на востоке – турки и монголы. В ряде случаев славяне успешно выступали против них совместно (Грюнвальдская битва, общая борьба против турок русских, сербов, болгар). Во время Славянского Возрождения идея опоры славян в борьбе за свои национальные права на Россию пользовалась особым успехом. Теории славянской общности пропагандировали чехи Й. Добровский, Й. Юнгманн, словаки Я. Коллар, Л. Штур, хорваты Л. Гай, Й.Ю. Штросмайер, словенцы В. Водник, М. Маяр. Российский историк В.К. Волков справедливо отмечает: «Отношение к России представляло в тех условиях не какую либо конкретную политическую программу, а было одним из элементов национальноосвободительной идеологии самих славянских народов»

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics