Cognitio ex visu

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Cognitio ex visu
Autor: Bagiński, Dobrosław
URI: http://hdl.handle.net/11331/1836
Date: 2016
Źródło: Sztuki wizualne w edukacji. Cz. 1, Patrzę - widzę - wiem / redakcja naukowa Janina Florczykiewicz, Tomasz Nowak. - Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016, s. 29-38
Abstract: The future of social communication in a fundamental way will be based on the new, digital editing technologies and emission of sound and image. Multimedial notations and emissions will dominate several areas of social activity. In countries with the highest advancement of civilization we seeing a huge interest in multimedia techniques as carriers of knowledge. In addition to scientific book or handbook there are M-M works, that can get to you faster and more efficiently. Faster, because they can be distributed via the Internet and local platforms and networks. Effectively, because they operate on image, sound and text forming a integrated transmission, highly informative and persuasive. Today, the civilization of the image rapidly displaces civilization of text. This means, that our environment is changing also as rapidly. Many of the tools, created with great difficulty, it becomes useless to operate in this environment. Many ideas and even values goes into oblivion, just because they do not have new, effective media. Nostalgia covers the whole territory of meanings that move away because their vehicles are too slow. New media opens the way for new ideas and even they create those ideas. Some believe that escape from media revolution can be hidden within the walls of universities. But it is apparent hideout. When you hide there, it will never come out.
Description: Przyszłość społecznej komunikacji w zasadniczy sposób bazować będzie na nowych, cyfrowych technologiach edycji i emisji dźwięku i obrazu. Multimedialne notacje i emisje zdominują szereg dziedzin społecznej aktywności. W krajach o najwyższym zaawansowaniu cywilizacyjnym obserwujemy ogromne zainteresowanie technikami multimedialnymi jako nośnikami wiedzy. Obok książki naukowej czy podręcznika pojawiają się utwory M-M, które potrafią dotrzeć do użytkownika szybciej i skuteczniej. Szybciej, gdyż mogą być rozpowszechniane poprzez sieć internetową oraz lokalne platformy i sieci informatyczne. Skutecznej, gdyż operują obrazem, dźwiękiem i tekstem tworząc przekaz zintegrowany, wysoce informatywny i perswazyjny. Dziś cywilizacja obrazu gwałtownie wypiera cywilizację tekstu, to oznacza, że równie gwałtownie zmienia się nasze środowisko. Oznacza także, że wiele narzędzi stworzonych z wielkim trudem, staje się niezdolnymi do operowania w tym środowisku. Wiele idei, a nawet wartości odchodzi w zapomnienie, tylko dlatego, że nie znajdują nowych, efektywnych nośników. Nostalgia obejmuje całe terytoria sensów, które oddalają się, bo ich wehikuły są zbyt powolne. Nowe nośniki otwierają drogę nowym ideom a nawet te idee kreują. Niektórzy wierzą, że przed gwałtownością rewolucji medialnej można ukryć się w murach uniwersytetów, ale to pozorna kryjówka. Kiedy w niej się schowasz, to nigdy nie wyjdziesz

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics