Zrównoważenie projektów inwestycyjnych w województwie mazowieckim a skuteczne kreowanie wizerunku jednostki terytorialnej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zrównoważenie projektów inwestycyjnych w województwie mazowieckim a skuteczne kreowanie wizerunku jednostki terytorialnej
Tytuł równoległy: Balancing of investment projects in Mazowieckie Voivodeship and effective creation of the image of a territorial unit
Autor: Chrząścik, Marcin; Waszkiewicz, Małgorzata
URI: http://hdl.handle.net/11331/1769
Date: 2017-06-02
Źródło: Determinanty i wyznaczniki ekonomiczno-społecznego rozwoju regionów / red. nauk. Marek Cisek, Bartłomiej Suchodolski. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017, s.179-188
Abstract: Współczesne inwestycje prowadzone w formie zaawansowanych projektów, podlegają ciągłej ocenie ekonomicznej. Ocena ex-ante tych projektów ma dostarczyć informacji na temat efektywności zaplanowanych działań, ocena bieżąca (realizowana w równych odstępach czasu) ma na celu monitorowanie ich realizacji, wreszcie ocena ex-post umieszcza rezultaty projektu w granicach określonych użytecznością dla jego odbiorcy . Istnieje szereg systemów oceny, zazwyczaj wielokryterialnej, które wykorzystują wskaźniki finansowe do lepszego określenia efektywności inwestycji. Często zapomina się jednak o elementach jakościowych, które mają wpływ na wartość projektów. Jednym z tych czynników jest zrównoważenie inwestycji. Artykuł ma na celu podkreślenie znaczenia zrównoważenia projektów inwestycyjnych, na przykładzie inwestycji w sektorze nieruchomości komercyjnych w województwie mazowieckim. Prezentuje sumaryczne wyniki badań nad tym zagadnieniem, które szeregują zrównoważenie nieruchomości nie tylko w grupie czynników o charakterze marketingowym, ale również jako istotny element wpływający na wartość inwestycji. Publikacja pokazuje problem ujęcia wartości dodanej, jaką przynosi uwzględnienie czynnika jakościowego, w postaci ilościowej.
Description: Contemporary investments in the form of advanced projects are subject to continuous economic evaluation. The ex-ante evaluation of these projects is to provide information on the effectiveness of the planned activities, the current assessment (carried out at regular intervals) aims to monitor their implementation, and the ex-post evaluation puts the results of the project within the limits of its usefulness to the recipient. There are a number of evaluation systems, usually multi-criterion, which use financial ratios to better determine the effectiveness of the investment. Often, however, the quality elements that influence the value of projects are often forgotten. One of these factors is to balance the investment. The article aims to underline the importance of sustainability of investment projects, as an example of investment in the commercial real estate sector in Mazowieckie voivodship. It presents aggregated results of research on this issue, which rank real estate balance not only in the group of marketing factors, but also as an important element influencing the value of investment. The publication demonstrates the problem of recognizing the added value that qualitative factor is taking into account in quantitative terms.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics