Charakterystyka edukacja osób niepełnosprawnych w Polsce - wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Charakterystyka edukacja osób niepełnosprawnych w Polsce - wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli
Tytuł równoległy: Education of students with disabilities in Poland - results of the control carried out by the Supreme Chamber of Control (SCC)
Autor: Rolka, Daria
URI: http://hdl.handle.net/11331/1746
Date: 2013
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2013, z. 13 (6), s. 61-74
Abstract: Nieustanny wzrost liczby osób niepełnosprawnych w społeczeństwie znacząco wpływa na zwiększanie rangi tegoż zjawiska pośród innych kwestii czy problemów natury społecznej. Obecnie rozważania dotyczące niepełnosprawności skłaniają się ku modelowi społecznemu, wskazującemu na ogromną rolę społeczeństwa jako czynnika upośledzającego. W związku z faktem, iż niepełnosprawność stanowi problem społeczny, społeczeństwo zobligowane jest do świadczenia pomocy osobom z ograniczoną sprawnością. Ważnym wyzwaniem w tejże kwestii jest dostosowywanie przedszkoli, szkół i innych placówek do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, posiadających specjalne potrzeby edukacyjne. Kontrola stanu nauczania tej grupy uczniów w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012, przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK), pod nazwą „Kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych” wykazała, iż w Polsce podejmuje się coraz więcej akcji i przedsięwzięć zmierzających do stworzenia takich warunków uczniom niepełnosprawnym, które sprzyjać będą ich holistycznemu rozwojowi oraz aktywizowaniu do pełnego uczestnictwu w życiu społecznym. Jednocześnie NIK podkreśla, iż w wielu placówkach edukacyjnych standardy kształcenia, wytyczone w stosownych uregulowaniach prawnych, nadal nie są zapewnione.
Description: The constant growth of the number of disabled people in society contributes to a significant increase in the position of this problem amongst other social issues. Nowadays the medical model of understanding disability is on the decline in comparison to the social model, which emphasizes the role of society as a debilitatingfactor. In view of the fact that disability is a social problem, society is obliged to provide assistance to disabled people. An important challenge in this regard is to adjust kindergartens, schools and other institutions to the needs of disabled students with special educational needs. The control of the education of students with disabilities in the school years 2009/2010, 2010/2011 and 2011/2012, carried out by the Supreme Chamber of Control (SCC) under the name of “Education of students with disabilities with special educational needs”, shows that in Poland it takes more and more actions and projects aimed at creating the conditions for students with disabilities, to encourage their holistic development and activation of full participation in social life. At the same time, the SCC points out that in many of the educational institutions educational standards depicted in the relevant legal regulations are still not assured.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics