Феномен фрустрации в подростковом и раннем юношеском возрасте

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Феномен фрустрации в подростковом и раннем юношеском возрасте
Tytuł równoległy: The phenomenon of frustration during adolescence and early youth
Autor: Tzarkova, Olga Viktorovna; Rabota, Tatiana Aleksandrova
URI: http://hdl.handle.net/11331/1728
Date: 2014
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2014, z. 14 (7), s. 141-151
Abstract:
 
Статья представляет проблематику фрустрации и ее влияния на развитие и социальное функционирование индивидов в период созревания и ранней молодости. Поддает анализу дефиниции, научные теории и актуальное состояние исследований вопроса фрустрации. Переход из состояния детства во взрослость является периодом, когда проявляется необходимость справляться с новыми социальными требованиями и потребностями. Это время преодоления разнообразных проблем. Состоянии фрустрации особо опасно для детей и юношества. Он может быть источником серьезных расстройств личности и трудностей социальной адаптации. Для уменьшения деструктивного влияния состояния фрустрации на личностное и социальное развитие молодых людей следует вовремя предпринять правильную и систематическую психологическую поддержку
 
Artykuł prezentuje problematykę frustracji i jej wpływu na rozwój oraz funkcjonowanie społeczne jednostki w okresie adolescencji i wczesnej młodości. Poddaje analizie definicje, teorie naukowe oraz aktualny stan badań nad zagadnieniem frustracji. Przechodzenie ze stanu dzieciństwa do dorosłości jest okresem, w którym pojawia się konieczność sprostania nowym wyzwaniom i potrzebom społecznym. To czas pokonywania różnorodnych problemów. Stan frustracji jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci i młodzieży. Może stanowić źródło poważnych zaburzeń osobowości oraz problemów z adaptacją społeczną. Aby zmniejszyć destrukcyjny wpływ stanu frustracji na rozwój osobisty i społeczny ludzi młodych, należy w porę podjąć właściwe i systematyczne wsparcie psychologiczne
 
Description: The article presents the issues of frustration and its impact on development and social functioning of units in adolescence and early youth. It analyzes the definitions, scientific theories and the current state of research on the issue of frustration. Growing up is a period of time in which there is a need to cope with societal needs and new challenges. It's time to overcome a variety of problems. Status of frustration is especially dangerous for children and adolescents. It can be a source of serious personality disorders, and problems with social adaptation. To reduce the devastating effects of the state of frustration for personal and social development of young people, there should be taken appropriate and systematic psychological support in the adequate time

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics