Poziom wyobraźni twórczej u nieprzystosowanej społecznie młodzieży męskiej w wieku 13-16 lat

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Poziom wyobraźni twórczej u nieprzystosowanej społecznie młodzieży męskiej w wieku 13-16 lat
Tytuł równoległy: The level of creative imagination in socially maladjusted boys aged 13-16 years
Autor: Skomiał, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/1716
Date: 2016
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2016, z. 16 (9), s. 309-327
Abstract: W aspektach pedagogiki resocjalizacyjnej brak jest badań empirycznych dotyczących pomiaru poziomu wyobraźni twórczej u osób nieprzystosowanych. W celu sprawdzenia założeń teoretycznych, które sygnalizują, że potencjał wyobraźni twórczej u młodzieży nieprzystosowanej jest niższy niż ich rówieśników, którzy są przystosowani społecznie, postanowiono określić istotność różnic w poziomie wyobraźni twórczej pomiędzy młodzieżą męską w wieku 13-16 lat nieprzystosowaną społecznie a niemanifestującą takich symptomów. Przeprowadzone badania bazują na teorii twórczości J.P. Guilforda, opartej na myśleniu dywergencyjnym. W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką psychometryczną, jako narzędzie wykorzystano Test Wyobraźni Twórczej (TWT) i Test Kółek (TK). W analizie statystycznej zastosowano test t-Studenta. Zebrany materiał statystyczny pozwolił stwierdzić, że nieprzystosowana społecznie młodzież męska w wieku 13-16 lat wykazała się mniejszym poziomem wyobraźni twórczej niż ich rówieśnicy nieposiadający takich symptomów. Wyniki niniejszych badań wskazują na konieczność podjęcia działań wychowawczych w celu pobudzania dyspozycji twórczych (myślenia dywergencyjnego, kreowania funkcji kompensacyjnej, dojrzałości emocjonalnej) wśród młodzieży nieprzystosowanej społecznie
Description: In aspects of social rehabilitation there is a lack of empirical research concerning the measurement of the level of creative imagination in people who are socially maladjusted. In order to verify the theoretical assumptions, which indicate that maladjusted youth has lower potential of creative imagination than socially adapted adolescents, it was decided to determine the significance of differences in the level of creative imagination among socially adapted and socially maladjusted boys aged 13-16 years. The study is based on the theory of creativity developed by J.P. Guilford. This theory refer to divergent thinking. In the study, the method of diagnostic survey and psychometric technique have been used. As research tools the following tests have been used: Test of Creative Imagination (TCI) and Torrance's Circles Test. During the statistical analysis were used Student's t-test. The analysis of the collected statistical material allowed to say that socially maladjusted boys aged 13-16 years showed a lower level of creative imagination than their peers who are socially adapted. The results of this study indicate the need to take educational activities in order to stimulate creative disposition (divergent thinking, creating compensatory function, emotional maturity) among socially maladjusted youth

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics