Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - rola ośrodków interwencji kryzysowej w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - rola ośrodków interwencji kryzysowej w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Tytuł równoległy: Preventing social exclusion - the role of crisis intervention centres in the system of counteracting domestic violence
Autor: Mudant, Marek
URI: http://hdl.handle.net/11331/1714
Date: 2016
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2016, z. 16 (9), s. 251-280
Abstract: W XXI wieku zjawisko przemocy w rodzinie jest zjawiskiem demokratycznym. Dotyczy wszystkich grup społecznych bez względu na wykształcenie, pochodzenie, wysokość dochodów. Od prawie 20 lat Państwo Polskie kładzie szczególny nacisk na przeciwdziałanie temu zjawisku. W 1998 roku Policja jako pierwszy podmiot zaczęła wcielać w życie procedurę przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Niebieskie Karty”. W 2005 roku weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakładając szereg obowiązków na organy administracji rządowej i samorządowej. Jednocześnie ustawa ta określiła uprawnienia osób doznających przemocy w rodzinie i określiła formy pomocy świadczonej przez poszczególne podmioty. W 2010 roku znowelizowano ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w konsekwencji każdy samorząd gminny został zobowiązany do przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. Ostatnim obowiązującym aktem jest rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Ww. akty prawne nałożyły również na samorządy powiatowe określone zadania w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Między innymi jednym z zadań jest tworzenie Ośrodków Interwencji Kryzysowej. Ośrodki te szczególnie w powiatach, gdzie większość ogółu stanowią mieszkańcy wsi, pełnią jednocześnie rolę liderów w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Gminy wiejskie, jak również niewielkie samorządy miejskie nie mają możliwości, w tym również dostatecznych środków finansowych, na realizację wszystkich form pomocy dla osób doznających przemocy, ale również osób stosujących przemoc (specjalistyczne wsparcie, pomoc psychologiczna, oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc itp.).
Description: In the 21st century the phenomenon of domestic violence is recognized as democratic phenomenon. It involves every social group regardless of education, origin and income. For almost 20 years, the Polish State has laid particular emphasis on the prevention of this phenomenon. In 1998, the Police, as the first entity started to enact the procedure for the domestic violence prevention, known as “Blue Card”. In 2005, a Law connected with domestic violence prevention came into force, imposing a number of obligations to the government and local government administration bodies. At the same time, the act set forth the rights of people suffering from domestic violence and defined the form of assistance provided by particular administration bodies. In 2010, the above mentioned Law was amended, within the work in Interdisciplinary Team in particular, pursuant to this amendment, every local government at the level of a commune was obliged to counteract domestic violence. The last current Act in force is the Regulation of the Council of Ministers of 13 September 2011 on the “Blue Card” procedure and a model form concerning ”Blue Card”. The above mentioned legal acts, also imposed to the Poviat-Level Local Government particular tasks in the system of counteracting domestic violence. One of the tasks is to establish Crisis Intervention Centre. These Centres, especially those located in poviats, where the majority of inhabitants occupy the rural areas, perform at the same time the role of a leader in the case of counteracting domestic violence. Not only rural municipalities, but also minor municipal governments do not have the possibilities and also sufficient financial resources for the implementation of all forms of assistance for people suffering from domestic violence, but also for those who use violence against others (specialized support, psychological advice, educational and corrective impacts for those who use violence against others etc.).

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics