Dziecko niepełnosprawne wśród nas

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Dziecko niepełnosprawne wśród nas
Tytuł równoległy: Disabled child among us
Autor: Dłutowska-Osik, Hanna; Lipowska-Kuźba, Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/1711
Date: 2016
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2016, z. 16 (9), s. 207-223
Abstract: Artykuł przybliża próby przezwyciężenia trudności w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i nawiązuje do edukacji włączającej. Zaprezentowano krótkie badania własne, których celem jest próba ustalenia, jacy nauczyciele osiągają sukcesy w nauczaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Praca zawiera także scenariusze zajęć terapeutycznych. Wciąż aktualny jest problem efektywności pracy szkolnej. Znając jego złożoność można mówić o kompetencjach nauczyciela. Jest to specjalista rozumiejący, znający potrzeby swoich wychowanków, wykazujący dużo inwencji twórczej, kreatywności, potrafiący wykorzystać swoje zdolności w pracy zawodowej – na zajęciach, czyniąc je bardzo zajmującymi, interesującymi. Kompetentny nauczyciel wykazuje się prawidłowym przygotowaniem metodycznym i merytorycznym, jest zawsze starannie przygotowany do zajęć, potrafi dobierać metody i środki dydaktyczne, a także prawidłowo przeprowadza zajęcia, aktywizując wszystkich uczniów, przy tym umiejętnie realizuje zamierzone cele lekcji. Ma właściwy stosunek do uczniów: jest życzliwy, troskliwy, wykazuje się umiejętnością nawiązywania kontaktów z innymi oraz talentem pedagogicznym i wysoką kulturą osobistą. Wymienione cechy pozwalają na stworzenie odpowiedniej atmosfery pracy z dziećmi, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi. Współczesnym zadaniem szkoły, przedszkola, jest zapewnienie wykształcenia każdemu dziecku, bez względu na jego stan zdrowia. Do niedawna dzieci chore, z upośledzeniem były zwalniane z obowiązku nauczania lub kierowane do domu opieki społecznej albo pozostawały w domu pod opieką rodziców
Description: The thesis presents the ways of dealing with the difficulties in working with disabled children and it is related to the involving education. The thesis includes short analyses, which aim is the attempt of determining the teachers who are successful in teaching children with special educational needs. The analysis also includes the script of the therapeutic classes. The problem of school effectiveness is still present. Knowing the complexity of the problem, we may talk about the teacher’s abilities. A teacher is a specialist who understands and knows the needs of his or her students. The teacher is a very creative person, who can use his skills while working with children, making the classes very involving and interesting. He is always appropriately prepared for the classes and uses the teaching methods and educational tools. The efficient teacher carries out the classes correctly, involving all of the students, fulfilling the aims of the lesson. He has the right attitude towards the students and the ability for making acquaintanceships with other people. He presents pedagogical talent and very advanced propriety. The enumerated features enables the creation of appropriate atmosphere while working with children, including disabled children. The present goal of the school or kindergarten is to ensure the education for each child, regardless on their health condition. Not so long time ago, the disabled children with crippledom were exempted from learning duty or they were sent to the institutions or simply they stayed at home under their parents’ nurturance

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics