Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 25 (98), 2013 by Issue Date

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 25 (98), 2013 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Mikołajek-Gocejna, Magdalena; Podedworna-Tarnowska, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Prawidłowa konstrukcja pakietu wynagradzania menedżerów i otwartość informacyjna w tym zakresie stają się w obliczu wydarzeń ostatniego kryzysu coraz pilniejszą potrzebą biznesową, zarówno w zakresie motywowania menedżerów ...
 • Ciekanowski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Rekrutacja pracowników stanowi część zarządzania zasobami ludzkimi, jednak nie można o niej powiedzieć, że stanowi jej mało istotną część, a wręcz przeciwnie, jej rola w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest bardzo duża. ...
 • Skowron, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W artykule zaprezentowano metody służące oszacowaniu wartości niematerialnych w wybranych przedsiębiorstwach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie należących do dwóch sektorów: paliwowego i motoryzacyjnego. ...
 • Olejniczak, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem w ciągle zmieniającym się otoczeniu sprawia, iż niezaprzeczalnie coraz większą rolę w osiągnięciu sukcesu przypisuje się wiedzy, a w szczególności jej efektywnym pozyskiwaniu. ...
 • Wróblewska, Violetta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Stres jest aktywną reakcją organizmu na stawiane mu wymagania i odbierane przez niego zagrożenia. Pojawia się jako wynik rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami człowieka a możliwościami ich spełnienia. Celem artykułu było ...
 • Chrząścik, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Złożony i długofalowy proces kreowania wizerunku tak specyficznego podmiotu, jakim jest jednostka terytorialna, zakłada przede wszystkim wypracowanie jego rozpoznawalności. Fakt, iż owa rozpoznawalność powinna być jednoznacznie ...
 • Adamus-Matuszyńska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Społeczna odpowiedzialność to temat dzisiaj modny. Tysiące artykułów, setki badań, wiele konferencji i debat jemu poświęcone każą stawiać coraz to nowe pytania. Pytanie - dlaczego firma ma być społecznie odpowiedzialna - ...
 • Kazheunikau, Yauheni (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  This summary presents the methodical aspects of regional forestry planning in Belarus and Russia using the experience of the economic sectoral plan development for Belarusian state forestry institutions and Russian forestry ...
 • Ignyś-Lipowiecka, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Artykuł prezentuje zagadnienie udziału poszczególnych grup akcjonariuszy w zarządzaniu spółką akcyjną. Grupy uwzględnione w artykule to akcjonariusze instytucjonalni, akcjonariusze indywidualni, w tym pracownicy spółki. ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki jakościowych koncepcji pomiaru kapitału intelektualnego oraz ich użyteczności w procesie jego diagnozy i oceny. Omówiono w nim istotę oraz wady i zalety najbardziej popularnych ...
 • Wyrębek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W obecnych czasach coraz bardziej zauważalny staje się wzrost znaczenia jakości w działalności organizacji. Pojęcie jakości i efektywności nabiera coraz większego znaczenia i jest ważnym elementem rozwoju człowieka i ...
 • Skrzypek, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Nowa gospodarka obrazuje zmiany we współczesnych gospodarkach, które są skutkiem oddziaływania nowych technologii informacyjnych. Ważną rolę w koncepcji New Economy przypisuje się informacji i znaczeniu nowego sektora ...
 • Makowiec, Marek; Potocki, Arkadiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W opracowaniu autorzy podejmują tematykę istoty i znaczenia przewodzenia w organizacji, wskazując na pożądane zachowania i role, jakie powinni pełnić współcześni menedżerowie. Szczególnie istotne są te aspekty w kontekście ...
 • Gołębiowski, Grzegorz; Melon, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W artykule dokonano analizy porównawczej tendencji upadłości przedsiębiorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010. Analiza została dokonana na tle sytuacji gospodarek tych dwu krajów w okresie wybuchu kryzysu finansowego ...
 • Kozioł, Leszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W artykule przedstawiono istotę, znaczenie oraz warunki skutecznego wdrażania i rozwoju e-learningu korporacyjnego. Scharakteryzowano czynniki techniczno-technologiczne IT, poruszono kwestie teorii uczenia się i nauczania ...
 • Toruński, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Audyt w procesie zarządzania jakością stanowi istotny element zarządzania organizacją. Jest on podstawowym mechanizmem, mającym zagwarantować zbieżność realizowanych działań z przyjętymi planami. Jednym z celów audytu w ...
 • Kubik, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Artykuł stanowi próbę zaprezentowania roli menedżera w tworzeniu etycznego zespołu pracowników. W pracy menedżera z ludźmi ważnym aspektem jest postrzeganie pracowników jako podmiotu organizacji. Okazywanie im życzliwości ...
 • Truba, Milena; Jankowski, Kazimierz; Jankowska, Jolanta; Wiśniewska-Kadżajan, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Zgodnie z definicją powodzi, jaką przedstawia Prawo wodne, jest to czasowe pokrycie wodą terenu, który normalnie nie jest nią pokryty. Województwo dolnośląskie, które w poniższym artykule jest obiektem analizy bezpieczeństwa ...
 • Jankowski, Kazimierz; Sosnowski, Jacek; Wiśniewska-Kadżajan, Beata; Truba, Milena; Herda, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Organizacja wypoczynku i rekreacji we współczesnym świecie jest wyrazem indywidualnych potrzeb człowieka. Stanowi ona efekt świadomości poszczególnych osób, wynikającej z działalności organizacyjnej (stowarzyszeń, klubów ...
 • Kuciński, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Nadzór korporacyjny obejmuje swym zakresem zbiór zewnętrznych i wewnętrznych mechanizmów kontroli w celu zapewnienia wysokiej efektywności gospodarowania jednostki gospodarczej. Rada nadzorcza traktowana jako podstawowy ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account