Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach projektowych w sektorach kreatywnych. Część 1: identyfikacja czynników ryzyka

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach projektowych w sektorach kreatywnych. Część 1: identyfikacja czynników ryzyka
Tytuł równoległy: Risk management in design enterprises in creative sectors. Part 1: Identification of risk factors
Autor: Woźniak, Jacek
URI: http://hdl.handle.net/11331/1667
Date: 2017-10
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 41 (114) 2017, s. 225-235
Abstract: Aktualnie w wielu krajach na świecie – także w Polsce – obserwuje się dynamiczny rozwój organizacji z sektorów kreatywnych. Znaczenie tego typu działalności w życiu społecznoekonomicznym systematycznie wzrasta. Dobra kreowane przez sektory kreatywne (tj. dobra kreatywne) są dostępne dla większości społeczeństw, stając się wręcz swoistym standardem życia. Rozwój sektorów kreatywnych skutkuje koniecznością zwiększania jakości procesów realizowanych przez organizacje – w celu utrzymywania oczekiwanego poziomu popytu na kreowane dobra. Chcąc doskonalić działalność, organizacje powinny stosować zarządzanie ryzykiem. Ważnym podzbiorem organizacji z sektorów kreatywnych są przedsiębiorstwa projektowe. Do podstawowych czynników ryzyka w ich działalności zalicza się: kompetencje pracowników, rozwój technologii teleinformatycznych, wzrost wymagań klientów, ograniczone źródła finansowania, wchodzenie w interakcje z kooperantami i kooperentami, czy też konieczność systematycznego uczenia się przedsiębiorstwa i ograniczenia regulacyjne dla prowadzonej działalności.
Description: Currently, in many countries around the world, including Poland, a dynamic development of the creative industries’ organizations is observed. The importance of this type of activity in socio-economic life systematically increases. Goods created by the creative sectors (i.e. the creative goods) are available for every citizen. The development of creative sectors results in the need to increase the quality of the processes carried out by organizations to maintain the expected level of demand for new goods. In order to improve their businesses, organizations should use the management. An important subset of the creative sectors organizations are the design enterprises. The basic risk factors within the creative enterprises are: staff competencies, development of information and communication technologies, an increase in customer requirements, limited sources of funding, interactions with cooperators and competitors, or the need for systematic learning of an enterprise, and regulatory restrictions

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics